กรมธนารักษ์เตรียมเปิดจอง ศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ ภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ในราคาเริ่มต้น 1.82 ล้านบาท โดยจะเปิดให้จองสิทธิพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 จนถึง 31 มกราคม 2564

หลังมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 เห็นชอบมาตรการสร้างที่พักอาศัยสำหรับผู้สูง โดยกรมธนารักษ์สนับสนุนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป.623 (บางส่วน) ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เนื้อที่ 20-0-00 ไร่ เพื่อดำเนินโครงการ “ศูนย์พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) บนที่ราชพัสดุ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีทีพักอาศัยพร้อมอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะกับการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ รวมทั้งมีระบบการดูแลสุขภาพและสวัสดิการอื่นๆแบบครบวงจร ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กรมธนารักษ์ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดสร้าง “ที่พักอาศัยผู้สูงอายุ รามา-ธนารักษ์” เป็นโครงการนำร่องของกรมธนารักษ์ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

คุณสมบัติของผู้สูงอายุที่จะเข้าพักในโครงการฯ
1 อายุ 60 ปีขึ้นไป ณ.วันเข้าพัก ใช้สิทธิได้เพียง 1 สัญญาเท่านั้น
2 พักได้ไม่เกิน 2 คนต่อยูนิต ผู้ที่มีคุณสมบัติหลักต้องมีสัญชาติไทยอย่างน้อย 1 คน
3 ผ่านการคัดกรองสุขภาพจากโรงพยาบาลรามาธิบดี
4 รับเงื่อนไขการกู้จากสถาบันการเงินได้ (เฉพาะกรณีขอสินเชื่อ)
5 ไม่สามารถขายหรือโอนสิทธิให้กับบุคคลอื่นได้ เว้นแต่ขายคืนให้โครงการฯ ในกรณีที่มีความต้องการออกจากโครงการฯก่อนกำหนด หรือเสียชีวิต สิทธิการพักอาศัยจะถูกระงับทันที ไม่ตกทอดเป็นมรดกต่อทายาท โดยโครงการฯจะมีกำหนดคืนเงินของผู้ได้รับสิทธิการอยู่อาศัยให้กับผู้รับประโยชน์

สิทธิประโยชน์ของโครงการฯ
1 ได้สิทธิพักอาศัย 30 ปี
2 สินเชื่อและอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามสถาบันการเงิน
3 กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถใช้บริการของสถาบันการแพทยจักรีนฤบดินทร์หรือโรงพยาบาลอื่นๆ ตามสิทธิของบุคคลนั้นๆ หรือ หากเจ็บป่วยในระดับปฐมภูมิสามารถใช้บริการโครงการส่วนขยาย ห้องตรวจผู้ป่วยนอก (Extended OPD) ที่ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย (มีค่าใช้จ่ายตามสิทธิการรักษา)
4 มีการจัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยใช้ระบบสมาชิก (Member) หรือรูปแบบผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Health Package) ให้เลือกตามค่าใช้จ่ายที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล รามาธิบดี โดยศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบ วงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายกำหนด
5 เมื่อเข้าสู่ภาวะต้องพึ่งพิงหรือติดเตียงและเป็นผู้ป่วยระยะท้ายสามารถใช้บริการ Nursing Home Zone (พื้นที่ส่วนให้การดูแล สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการการพักฟื้นและฟื้นฟูสุขภาพ) และ Hospice Zone (ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบ วงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย) โดยมีหลักเกณฑ์และค่าใช้จ่าย ตามที่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีกำหนด

โครงการออกแบบงานสถาปัตยกรรมภายใต้หลัก Universal Design Architecture คำนึงถึงสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ โดยมีห้องพักรวมทั้งสิ้น 921 ห้อง 8 ชั้น จำนวน 7 อาคารขนาดห้องพักตั้งแต่ 31.71 – 49.66 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 1.82 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งดำเนินการจัดสร้างและบริหารโครงการฯโดย บริษัท ธนารักษืพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์ได้จัดทำระบบการรับจองสิทธิ โดยผู้สูงอายุหรือบุตรหลานของผู้สูงอายุสามารถศึกษา รายละเอียดโครงการฯ ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ https://www.treasury.go.th และเว็บไซต์เครือข่ายพันธมิตร โครงการฯ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล https://med.mahidol.ac.th และ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) https://www.dad.co.th ซึ่งมีกำหนดรับจองสิทธิพร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2564 ทั้งนี้ กรมธนารักษ์สงวนสิทธิในการพิจารณาระยะเวลา ในการเปิดจองสิทธิ (วันที่เริ่มต้นและวันที่สิ้นสุดการจองสิทธิ) ตลอดจนสงวนสิทธิในการพิจารณาผู้ได้รับการคัดเลือกตาม หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*