เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 360 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร โดยมีใจความสำคัญดังนี้

ข้อ 1 กำหนดให้ผู้มีเงินได้ที่ผู้มีเงินได้ได้รับตามมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อววันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 (มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562) เป็นจำนวน 50,000 บาท เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้

ข้อ 2 ผู้มีเงินได้ที่จะได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้ตามข้อ 1 ต้อง

-ซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและได้ลงทะเบียนตามมาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัยของกระทรวงการคลัง
-ได้รับอนุมัติสินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ร่วมโครงการและจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในอสังหาริมทรัพย์นั้นให้แล้วเสร็จในระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กระทรวงการคลังกำหนด
-เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินประจำปี พ.ศ. 2561 ไม่เกิน 1,200,000 (หนึ่งล้านสองแสนบาท) และ ได้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีสำหรับเงินได้พึงประเมินประจำปีภาษี พ.ศ. 2561

อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*