นิติบุคคลอาคารชุด “เดอะ ดิโพแมท สาทร” กับพวกรวม 67 ราย ยื่นฟ้องศาลปกครองกลางสั่งคุ้มครอง ระงับก่อสร้างโครงการ “เดอะไลน์ สาทร” ล่าสุด บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีนฯส่งหนังสือชี้แจงทุกอย่างดำเนินการถูกต้องตามขั้นตอน และได้มาตรฐานวิศวกรรม เตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลางไปยังศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วัน พร้อมให้ความร่วมมือศาล-ภาครัฐในเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง มั่นใจดำเนินธุรกิจถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ เตรียมแนวทางแจ้งลูกค้ารับทราบพร้อมดูแลให้ดีที่สุด

คลิกอ่าน>>>>>> หนังสือแจ้งคำสั่งศาล

จากกรณีที่สำนักข่าวอิศรา มีการนำเสนอข่าวศาลปกครองกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ระงับการก่อสร้างโครงการคอนโดมิเนียม “เดอะไลน์ สาทร” ไว้ก่อน  จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ซึ่งโครงการดังกล่าวดำเนินการโดย บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง บริษัท แสนสิริ จำกัด(มหาชน) หรือ SIRI กับ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เป็นคอนโดมิเนียมแบบไฮ-ไรส์ สูง 46 ชั้น พื้นที่โครงการ 1 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา ห้องพักอาศัยจำนวน 327 ยูนิต ห้องพักแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แบบ 1 ห้องนอน ขนาด 31 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้น 7.9 ล้านบาท และแบบ 2 ห้องนอน ขนาด 70 ตารางเมตร ราคาเริ่มต้นที่ 17 ล้านบาท เปิดตัวเมื่อเดือนตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

ทั้งนี้หลังจากที่ นิติบุคคลอาคารชุด “เดอะ ดิโพแมท สาทร” กับพวกรวม 67 ราย ยื่นฟ้อง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1 กับพวกรวม 6 ราย ในคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง  โดยยื่นฟ้องต่อศาลปกครองกลาง หมายเลขดำที่ ส.48/2561 ระบุว่า ในการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการเดอะไลน์ สาทร มิได้จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นฝ่ายผู้ถูกฟ้อง และผู้พักอาศัยในอาคารดังกล่าว และรายงานEIA ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน กรุงเทพมหานคร ผู้ถูกฟ้องที่ 2 ไปตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2561 แม้ต่อมาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น แต่เป็นช่วงเวลาเกิดขึ้นภายหลัง

ต่อมา บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด จัดทำรายงานEIA มีข้อมูลบางส่วนไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ซึ่งเข้าข่ายจัดทำรายงานเป็นเท็จ หากปล่อยให้มติของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ให้ความเห็นชอบรายงานEIA ของโครงการฯ และคำสั่งของผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร ที่อนุญาตให้ก่อสร้างโครงการฯ มีผลบังคับใช้ต่อไปย่อมทำให้บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด ผู้ถูกฟ้องที่ 3 สามารถสร้างอาคารพิพาทต่อไปได้และอาจส่งผลกระทบต่อผู้ถูกฟ้องคดีและผู้พักอาศัยใกล้เคียงกับโครงการพิพาททั้งด้านสุขภาพอนามัยและการดำเนินชีวิตโดยปกติสุข

นอกจากนี้ หากปรากฎความในภายหลังว่า รายงานEIA ของโครงการฯ ไม่ชอบด้วยกฎหมายในขณะที่อาคารพิพาทได้มีการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทุกฝ่าย ซึ่งยากแก่การเยียวยาในภายหลัง จึงขอให้ศาลเพิกถอนรายงานEIA พร้อมเพิกถอนใบรับเเจ้งการก่อสร้าง ดัดเเปลง รื้อถอนอาคาร เเละยกเลิกการก่อสร้างโครงการดังกล่าว เเละให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้ง 6 ร่วมกันรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดเเทนให้เเก่ นางสว่างจิตร ปิยะมาลย์มาศ, นางสาวอาภาพร เอี่ยมอุบล และว่าที่ร้อยตรี ณัฐพล เอี่ยมอุบล ผู้ฟ้องคดีที่ 2-4 เป็นรายวัน วันละ 2,000 บาท นับตั้งเเต่ 21 มี.ค. 2561 เป็นต้นไป จนถึงวันฟ้องเป็นเงิน 28,000 บาท เเละวันละ 2,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องคดี จนถึงวันที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดหรือจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น อีกทั้งให้ กรุงเทพมหานคร, ผู้อำนวยการสำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร และ ผู้อำนวยการเขตบางรัก ผู้ถูกฟ้องที่ 4-6 ระงับการก่อสร้างอาคารโครงการฯ ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา

ทั้งนี้ ผู้ฟ้องคดีที่ 1-4 ระบุว่า บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด มีวัตถุประสงค์ก่อสร้างอาคารชุด โครงการ “เดอะไลน์ สาทร” เป็นอาคารชุดพักอาศัย สูง 46 ชั้น ตั้งอยู่บริเวณถนนสาทรเหนือ ทิศเหนือติดต่อกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ซึ่งเป็นอาคารเรียนสูง 21 ชั้น ทิศใต้ติดต่อกับถนนสาทรเหนือและถนนสาทรใต้ ถัดไปเป็นอาคารสำนักงานสูง 4 ชั้น ทิศตะวันออกติดต่อกับถนนประมวญ ถัดไปเป็นสนามฟุตบอลและอาคารเรียนสูง 16 ชั้นของโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน และทิศตะวันตกติดกับอาคารชุด “เดอะ ดิโพแมท สาทร” ของผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ และอาคารชุดพักอาศัยสาทรเฮ้าส์ สูง 50 ชั้น

ตามแบบแปลนอาคารโครงการพิพาท ระบุว่า ทั้งอาคารชุดพักอาศัยและอาคารจอดรถอัตโนมัติให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารอย่างน้อย 6 เมตร โดยจัดให้มีระยะถอยร่น 6.20-18.43 เมตร (ไม่น้อยกว่า 6 เมตร) ปรากฎตามรายงานการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 (บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด) เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 โดยด้านทิศตะวันตกของโครงการพิพาทส่วนที่ติดกับอาคารชุด “เดอะ ดิโพแมท สาทร” พบว่าทั้งอาคารที่พักอาศัยและอาคารจอดรถมีลักษณะเป็นผนังทึบอยู่ระยะประชิดกับตัวอาคารของผู้ฟ้องคดี ซึ่งทุกกิจกรรมของการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อผู้ฟ้องคดีทั้ง 4 อย่างรุนแรง โดยอาคารที่จะก่อสร้างบดบังแสงแดดและทิศทางลม รวมถึงผลกระทบในด้านอื่น ๆ เช่น มลพิษทางอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน

ขณะที่โครงการ “เดอะไลน์ สาทร” มี บริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด เป็นผู้จัดการรายงาน EIA  ได้ประเมินผลกระทบความเสียหายต่อพื้นที่ข้างเคียงตั้งเเต่เริ่มดำเนินการก่อสร้างจนถึงเเล้วเสร็จไว้ 3 เรื่องใหญ่ ได้เเก่ ความเสียหายจากการบดบังเเสงเเดด ความเสียหายจากการบดบังทิศทางลม เเละความเสียหายอื่น โดยบริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด ติดต่อขอรับฟังความคิดเห็นจากนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิโพแมท สาทร เเละลูกบ้านผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมในอาคารชุดที่มีอำนาจดูเเลจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง

ภายหลังวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้ฟ้องคดีทั้ง 4 ได้เข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นฯ และผู้เข้าประชุมทราบข้อมูลจากตัวแทนของบริษัท เอิร์ธ แอนด์ ซัน จำกัด ว่า โครงการเดอะ ไลน์ สาทร ได้รับการอนุมัติ EIA จากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้วตั้งแต่ 25 มกราคม 2561 ทั้งที่กฎหมายกำหนดให้รับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและชุมชนโดยรอบก่อนจะพิจารณาอนุมัติโครงการ ดังนั้น ในวันประชุมดังกล่าวจึงลงมติโต้แย้งคัดค้านการจัดทำรายงานEIA เห็นว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้นคำสั่งของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ที่อนุมัติโครงการ เดอะ ไลน์ สาทร จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

 โดยวันนี้ (2 กันยายน 2562) บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด ได้ส่งหนังสือชี้แจงมา ใจความว่า ตามที่ศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ให้ระงับโครงการ “เดอะไลน์ สาทร” เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้มีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่นจากกรณีการพิพากษาในคดี หมายเลขดำที่ ส.48/2561 คดีหมายเลขแดง ที่  /25 ระหว่าง นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ ดิโพแมท สาทร ที่ 1 กับพวกรวม 67 คน (ผู้ฟ้องคดี) และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) นั้น บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด เจ้าของโครงการเดอะ ไลน์ สาทร ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 ได้รับทราบคำสั่งศาลแล้วและพร้อมปฏิบัติตาม

อย่างไรก็ตาม บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด วิงวอนขอความเป็นธรรมให้โครงการเดอะไลน์ สาทร สามารถดำเนินการก่อสร้างต่อได้ โดยบริษัทฯขอยืนยัน ดังนี้

1.รายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการเดอะไลน์ สาทร ยังไม่เคยมีมติหรือคำสั่งว่ารายงาน EIA ของโครงการเป็นเท็จ หรือยกเลิกรายงาน EIA แต่อย่างใด

 

2.การดำเนินการยื่นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA  ต่อสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร (สผ.กทม.) ที่ผ่านมานั้นเป็นไปอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ กทม. โดยมีการยื่นหนังสือเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนข้างเคียงอย่างถูกต้องตั้งแต่กลางปี   พ.ศ.2560 เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนด

 

3.การก่อสร้างโครงการเดอะไลน์ สาทร มีการออกแบบที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐานวิศวกรรม อาคารที่ได้รับการออกแบบก่อสร้างมีความมั่นคงแข็งแรงปลอดภัย ตลอดจนการควบคุมการก่อสร้างเป็นไปตามข้อบังคับของกฎหมายและด้วยความปลอดภัยสูงสุดเสมอมา

4.ในมหานครใหญ่ๆทั่วโลกมักมีการสร้างอาคารสูงหรือตึกระฟ้าในพื้นที่ชิดติดกันเนื่องด้วยราคาที่ดินสูงและข้อจำกัดของพื้นที่ใจกลางเมืองที่มีเหลือให้พัฒนาโครงการไม่มาก ทำเลสาทรถือเป็นศูนย์กลางธุรกิจของไทยซึ่งเป็นหนึ่งในทำเลที่ดินที่ราคาสูงที่สุดในประเทศและไม่มีพื้นที่มากนักให้พัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับดีมานด์การอยู่อาศัย ดังนั้น การก่อสร้างเดอะไลน์ สาทร ในที่ดินใกล้กับอาคารสูงอื่น (โดยมีระยะห่างระหว่างอาคารตามกฎหมาย) ถือเป็นสิ่งที่พึงทำได้และถูกต้องตามกฎหมาย


ทั้งนี้ บริษัทฯ เตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลางไปยังศาลปกครองสูงสุดภายใน 30 วัน เพื่อให้สามารถกลับมาดำเนินการก่อสร้างโครงการเดอะไลน์ สาทร ได้อีกครั้ง โดยบริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมือกับศาลและภาครัฐในการชี้แจง รวมทั้งให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment หรือ EIA) ของโครงการ”เดอะไลน์ สาทร” ที่ถูกต้องเพื่อให้เกิดความกระจ่าง ความโปร่งใส และประโยชน์สูงสุดต่อสาธารณชน

อย่างไรก็ตาม บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด ขอให้ลูกค้าโครงการเดอะไลน์ สาทร ทั้ง 327 ครอบครัว ได้มั่นใจว่าบริษัทฯ ได้เตรียมมาตรการดูแลลูกค้าทุกรายอย่างดีที่สุด โดยจะชี้แจงถึงแนวทางการดูแลให้ท่านลูกค้าได้ทราบในลำดับต่อไป

บริษัท บีทีเอส แสนสิริ โฮลดิ้ง ไนน์ทีน จำกัด ซึ่งเป็นเจ้าของโครงการ “เดอะไลน์ สาทร” ขอยืนยันว่า บริษัทดำเนินธุรกิจโดยยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล ความถูกต้อง และความโปร่งใสตรวจสอบได้ รวมทั้งคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายเสมอมา

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*