regal_191124_0044

เรื่องราวล่าสุด

ธอส.ออกมาตรการช่วยลูกหนี้ NPL

ธอส. ช่วยลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมายลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือนลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน Mobile Application : GHB ALL และ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน   นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์...

เนื้อหาที่น่าสนใจ

ธอส.ออกมาตรการช่วยลูกหนี้ NPL

ธอส. ช่วยลูกค้าที่อยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหรืออยู่ในสถานะกฎหมายลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือนเป็นระยะเวลา 6 เดือนลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ผ่าน Mobile Application : GHB ALL และ www.ghbank.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน   นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์...

เนื้อหายอดนิยม