ไม่มีโพสต์ที่แสดง

เรื่องราวล่าสุด

กคช.จัดสัมมนา “แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคที่อยู่อาศัย”

0
การเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคที่อยู่อาศัย” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่ออาคารที่อยู่อาศัย แนวทางการปรับตัวด้านเมืองกับภาคที่อยู่อาศัย และ Sustainable Building ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งภาครัฐและเอกชน นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง จึงให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคที่อยู่อาศัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้ดำเนินงานสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ...

เนื้อหาที่น่าสนใจ

กคช.จัดสัมมนา “แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคที่อยู่อาศัย”

0
การเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาวิชาการเรื่อง “แนวทางการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคที่อยู่อาศัย” โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญบรรยายให้ความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีผลต่ออาคารที่อยู่อาศัย แนวทางการปรับตัวด้านเมืองกับภาคที่อยู่อาศัย และ Sustainable Building ให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งภาครัฐและเอกชน นายนพดล ว่องเวียงจันทร์ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานหลักในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุมชน และเมือง จึงให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนแนวคิดและแนวทางการดำเนินงานการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคที่อยู่อาศัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้ดำเนินงานสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่มุ่งเน้นการเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเพิ่มศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้กับทุกภาคส่วน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ...

เนื้อหายอดนิยม