นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ แสดงเจตนารมณ์ยึดมั่นนโยบาย NO Gift Policy งดรับของขวัญ ในเทศกาลวันปีใหม่ 2565 และในทุกเทศกาล โดยธนาคารกรุงไทยขอรับความปรารถนาดีผ่านคำอวยพร เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต และปลูกจิตสำนึกพนักงานในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมบรรษัทภิบาลที่ดี ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมร่วมขับเคลื่อนธนาคาร ก้าวสู่ “องค์กรคุณธรรม” ต้นแบบที่มีมาตรฐานสากลและเป็นธนาคารที่ทุกคนไว้วางใจ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*