นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน รักษาราชการแทนอธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป  กรมทางหลวงชนบทได้เริ่มดำเนินก่อสร้างโครงการถนนชัยพฤกษ์เพิ่มเป็น 10 เลน โดยแบ่งเป็นงานก่อสร้างออกเป็น งานปรับปรุงถนนคู่ขนานระดับดินขนาด 2 ช่องจราจร ต่อทิศทางจากเชิงลาดสะพานพระราม 4 ถึงทางแยกต่างระดับถนนราชพฤกษ์ และงานปรับปรุงขยายผิวจราจร ขนาด 1 ช่องจราจร เชื่อมต่อทิศทางจากทางแยกต่างระดับถนนราชพฤกษ์ถึงถนนบางกรวย – ไทรน้อย รวมระยะทางทั้งหมด 6.892 กิโลเมตร พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามคลองพระอุดม, สะพานข้ามคลองบางภูมิ รวมจำนวน 4 แห่ง และงานก่อสร้างทางเท้า ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างรวม 902 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2567

ทั้งนี้หลังจากที่ก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานของถนนชัยพฤกษ์ให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรได้มากขึ้น แก้ไขปัญหาการจราจรติดขัด รองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคต รวมทั้งช่วยแบ่งเบาการจราจรที่ต้องการเดินทางออกนอกเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วนได้อีกทางหนึ่งด้วย

ถนนชัยพฤกษ์ เป็นถนนสายหลักในแนวตะวันออก – ตะวันตก ตั้งอยู่บนพื้นที่ฝั่งเหนือของกรุงเทพฯและปริมณฑลทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา เชื่อมโยงกับพื้นที่ย่านธุรกิจและสถานที่ราชการตามแนวถนนแจ้งวัฒนะ โดยเปิดใช้ทางช่วงแรก จากสะพานพระราม 4 ถึงถนนราชพฤกษ์ เมื่อปี 2549 ส่วนช่วงที่ 2จากถนนราชพฤกษ์ถึงถนนบางกรวย – ไทรน้อย ก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้เมื่อปี 2558 ทำให้ถนนชัยพฤกษ์กลายเป็นเส้นทางสายแรกที่เชื่อมต่ระหว่างอำเภอปากเกร็ดเข้ากับอำเภอบางบัวทองได้โดยตรง

ปัจจุบันถนนชัยพฤกษ์เป็นถนนขนาด 6 ช่องจราจร มีปริมาณจราจรกว่า 40,000 คันต่อวัน แต่เนื่องจากการขยายตัวของพื้นที่จังหวัดนนทบุรีฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา ทำให้พื้นที่สองข้างทางมีการพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ถนนชัยพฤกษ์มีสภาพการจราจรไม่คล่องตัวและมีแนวโน้มที่จะติดขัดมากขึ้นเรื่อย ๆ

ประกอบกับเมื่อถนนราชพฤกษ์ – ถนนกาญจนาภิเษก (แนวเหนือ – ใต้) เปิดใช้งาน ส่งผลให้ถนนชัยพฤกษ์สามารถเชื่อมต่อกับพื้นที่จังหวัดปทุมธานีได้สะดวกมากยิ่งขึ้น จึงเป็นการดึงดูดปริมาณจราจรให้เข้ามาใช้เส้นทางถนนชัยพฤกษ์มากตามไปด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*