บอร์ดเสนาฯ อนุมัติเข้าลงทุนซื้อหุ้นสามัญของ ภัทรนันท์ แอสเซท สัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว มูลค่าเงินลงทุนรวม 385,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่อเนื่อง รวมทั้งเพื่อต่อยอดและสนับสนุนโครงการพัฒนาในอนาคต ส่งผลมีสภาพกลายเป็นบริษัทย่อยของเสนาฯ
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)หรือ SENA ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกับการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท ภัทรนันท์ แอสเซท จำกัด (“บจก. ภัทรนันท์”) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการพิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขในการเข้าลงทุน รวมถึงการลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น และ/หรือสัญญาหรือเอกสารทางกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องการลงทุนดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารของบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 23/2564 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 ได้พิจารณารายละเอียดและเงื่อนไขในการลงทุน และมีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนใน บริษัท ภัทรนันท์ แอสเซท จำกัด  (“บจก. ภัทรนันท์”) ในสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ บจก. ภัทรนันท์ ในมูลค่าเงินลงทุนรวม 385,000,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ รวมทั้งเพื่อต่อยอดและสนับสนุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของบริษัทฯ ทั้งนี้ บจก. ภัทรนันท์ ประกอบกิจการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ในรูปแบบคอนโดมิเนียม Low-rise จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการ Hype Sathorn-Thonburi ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการ อนึ่ง โดยผลสำเร็จของการเข้าทำธุรกรรมดังกล่าว จะทำให้ บจก.ภัทรนันท์ มีสภาพเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ

 

โดยบริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ บจก. ภัทรนันท์ และ บจก. ภัทรนันท์ ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดของการเข้าทำรายการดังนี้

1.วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ  บริษัทฯ ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบจก. ภัทรนันท์ ในอัตราส่วน ร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นเดิม และบริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่อหน่วยงานราชการแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564

2.ลักษณะการเข้าทำรายการ

(1) บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญเดิมของ บจก.ภัทรนันท์  จำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 100 บาท ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วของ บจก. ภัทรนันท์ จากผู้ขาย ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมที่ถืออยู่ ณ ปัจจุบัน  ซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้

ผู้ซื้อ : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ผู้ขาย : ผู้ถือหุ้นปัจจุบันของ บริษัท ภัทรนันท์ จำกัด ซึ่งมีรายชื่อดังนี้

1.นายสุชาติ เรืองปัญญาวุฒิ ถือหุ้น 8%

2.นางสุณา เรืองปัญญาวุฒิ ถือหุ้น 10%

3.นายประพจน์ กฤษฎาวรกุล ถือหุ้น 18%

4.นายภูมิพัฒน์ ชวาลวราเกียรติ ถือหุ้น 16%

5.นายพรชัย กฤษฎาวรกุล ถือหุ้น 16%

6.นางสาวศราริน เรืองปัญญาวุฒิ ถือหุ้น 8%

7.นางสาวศรินญา เรืองปัญญาวุฒิ ถือหุ้น 8%

8.นายวิทวัส เรืองปัญญาวุฒิ ถือหุ้น 8%

9.นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ถือหุ้น 8%

ความสัมพันธ์ : ผู้ขายไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามประกาศประกาศรายการที่เกี่ยวโยงกัน

(2) บจก.ภัทรนันท์ ยื่นจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการ และเปลี่ยนที่อยู่สำนักงานใหญ่ของ บจก. ภัทรนันท์  โดยมีรายละเอียดข้อมูลบริษัทก่อนและหลังการทำรายการดังนี้

 

อนึ่ง บริษัท ภัทรนันท์ แอสเซท จำกัด เป็นการร่วมทุนระหว่างบริษัท ภัทรา เอสเตท จำกัด กับ บริษัท ชนันธร ดีเวลลอปเม้นท์ กรุ๊ป จำกัด ในสัดส่วน 49 ต่อ 51 (ตามลำดับ) ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท เพื่อพัฒนาโครงการ” ไฮป์ สาทร-ธนบุรี เจริญนคร 22”(Hype Sathorn-Thonburi) บนพื้นที่ 7 ไร่ เป็นคอนโดมิเนียมสูง 8 ชั้น มีจำนวน 5 อาคาร รวมจำนวน 914 ยูนิต แบ่งเป็นอาคาร A จำนวน 158 ยูนิต อาคาร B จำนวน 161 ยูนิต อาคาร C จำนวน 160 ยูนิต อาคาร D จำนวน 224 ยูนิต และอาคาร E จำนวน 211 ยูนิต และมีขนาดห้องเริ่มต้น ห้อง Studio พื้นที่ 25.2 ตารางเมตร(ตร.ม.) ขนาด 1 ห้องนอน พื้นที่ 29-43 ตารางเมตร  และขนาด 2 ห้องนอน พื้นที่ 45-51.36 ตารางเมตร ราคาขายเฉลี่ย 77,000 บาท/ตารางเมตร มูลค่ารวมโครงการ2,000  ล้านบาท โดยแผนการก่อสร้างได้ประกาศว่าจะเริ่มก่อสร้างเดือนมกราคม 2562 และคาดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2564 โดยมีธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สนับสนุนวงเงินสินเชื่อ

 

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

*