ครม.เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน
5 เขตในพื้นที่ของกทม. สำหรับก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย เพื่อแก้ปัญหาการจราจรติดขัด พร้อมสั่งให้เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนต้องมีส่วนแคบที่สุด 50 เมตร และส่วนที่กว้างที่สุด 1,250 เมตร

ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด,แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต,แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ,แขวงสามเสนใน เขตพญาไท และแขวงจตุจักร แขวงจอมพล เขตจตุจักร สำหรับใช้ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายตามแนวถนนทหาร

โดยกรุงเทพมหานครได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด พร้อมทั้งได้ปรับรูปแบบสะพานเกียกกายไม่ให้กระทบพื้นที่รัฐสภาแห่งใหม่ หลังจากได้จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่แล้วรวม 4 ครั้ง รวมทั้งได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ในกรณีพื้นที่ตั้งอยู่ใกล้โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์ หรืออุทยานประวัติศาสตร์ตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ในระยะทาง 2 กิโลเมตรเรียบร้อยแล้ว

สำหรับแผนการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณแยกเกียกกาย เป็นผลการศึกษาขององคฺการความร่วมมือระหว่า’ประเทศญี่ปุ่นหรือ JIKA ซึ่งรัฐบาลได้มอบหมายให้สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างมาตั้งแต่ปี 2547

ส่วนรูปแบบของสะพานเกียกกายข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา ตัวสะพานจะมีความยาวประมาณ 320 เมตร ใช้วิธีก่อสร้างแบบคานยื่นสมดุล เป็นสะพานขนาด 6 ช่องจราจร พร้อมก่อสร้างทางยกระดับขนาด 4-6 ช่องจราจร มีทางขึ้นลงรวม 9 แห่ง ระยะทางรวม 5.9 กิโลเมตร เชื่อมต่อพื้นที่ฝั่งธนบุรีและฝั่งพระนคร หลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จคาดว่าจะสามารถรองรับปริมาณการสัญจรที่จะเพิ่มขึ้นในพื้นที่โดยรอบรัฐสถาแห่งใหม่ได้ประมาณ 1แสนคันต่อวัน

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*