หลังจากสํานักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ประกาศเชิญชวนให้ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณ Block A เขตพาณิชย์สยามสแควร์ ไปเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา ล่าสุดเมื่อวันที่ 9กรกฎาคม 2564 ทางสำนักงานจัดการทรัพย์สินฯได้ประกาศคัดเลือกให้บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เช่าลงทุนพัฒนาพื้นที่บริเวณ Block A เขตพาณิชย์สยามสแควร์ เป็นระยะเวลา 30 ปี

ทั้งนี้พื้นที่บริเวณ Block A ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวัน จัดตัดระหว่างถนนพญาไทกับถนนพระรามที่ 1 มีเนื้อที่ทั้งหมด 7 ไร่ 31 ตารางวา แต่ทางสำนักงานจัดการทรัพย์สินฯได้อนุญาตให้ก่อสร้างโครงการภายในเนื้อที่ 5 ไร่ 3งาน 89 ตารางวา โดยเว้นระยะร่นบนพื้นที่ถนนสยามสแควร์ซอย 7 จำนวน 6 เมตร และสยามสแควร์ซอย 1 จำนวน 9 เมตร

ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ตั้งของโรงภาพยนตร์สกาล่า  และอาคารพาณิชย์สูง 3 ชั้นจำนวน 79 คูหา ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบธุรกิจเป็นร้านคลินิก ร้านอาหาร ร้านขายสินค้าแฟชั่น เครื่องสำอาง ธนาคาร และโรงเรียนกวดวิชา

โดยทางสำนักงานจัดการทรัพย์สินฯจะจัดส่งมอบพื้นที่ตามสภาพเดิมเมื่อสัญญาเช่าสิ้นสุดภายในเดือนมกราคม 2565 ให้กับทางกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาฯ

ทั้งนี้ตามข้อกำหนดระยะเวลาของสัญญาที่ทางสำนักงานจัดการทรัพย์สินฯกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก จะมีระยะเวลาในการออกแบบ และการยื่นขออนุญาตต่างๆตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการก่อสร้างภายในระยะเวลาไม่เกิน 4ปี

ภายใต้แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่ให้เป็น Land mark ในเชิงการออกแบบสถาปัตยกรรมและแนวคิดการออกแบบที่กลมกลืน สอดคล้องกับพื้นที่แนวราบ และอัตลักษณ์ของสยามสแควร์ ตามแนวคิดการพัฒนาเป็น Shopping Street

 นอกจากนี้ผู้ได้รับสิทธิ์การคัดเลือก จะต้องออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการออกแบบและก่อสร้างทางเชื่อมกับอาคาร Siamscape บริเวณชั้น 2  ตามรูปแบบ แนวเส้นทาง รายละเอียดการก่อสร้างตามที่สำนักงานจัดการทรัพย์สินฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นชอบ รวมถึงทางเชื่อมเพื่อรองรับการเชื่อมต่อไปยังอาคาร Block  B ด้วย

ล่าสุดบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงว่า บริษัทจะใช้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตลอด 40 ปี เพื่อพัฒนาให้โครงการนี้เป็นแลนด์มาร์กสำคัญอีกแห่งหนึ่งของกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางและพื้นที่แห่งการเรียนรู้สมัยใหม่ และเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนในแง่มุมต่างๆ ซึ่งช่วยขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจในทุกๆ ด้านต่อไป

ค่าตอบแทน 30 ปีสูงลิบลิ่วเฉียด 6พันล้าน
สำหรับข้อเสนอด้านผลประโยชน์ค่าตอบแทนการทําสัญญา(Upfront) ในข้อกำหนดฉบับร่างเพื่อรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่1 ทางสำนักงานจัดการทรัพย์สินฯได้กำหนดให้ผู้ได้รับสิทธิ นั่นก็คือ กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาฯ ต้องชําระค่าตอบแทนการทําสัญญาเช่า 30 ปีเป็นจํานวนเงินไม่ต่ำกว่า 742,000,000 บาท แบ่งการชําระเป็น 2 งวด คือ งวดแรกชําระ50% ของยอดเงินค่าตอบแทนการทําสัญญาที่เสนอ ณ วันที่ลงนามในสัญญา และงวดที่ 2 ให้ชําระส่วนที่เหลือในวันส่งมอบพื้นที่

นอกจากนี้ต้องจ่ายค่าตอบแทนรายปีเป็นจํานวน 30 งวด โดยเริ่มชําระให้กับสํานักงานจัดการทรัพย์สินฯ นับแต่วันที่ครบกําหนดระยะเวลาการออกแบบ การยื่นขออนุญาต และก่อสร้าง เป็นรายปี ดังต่อไปนี้

ปีที่ 1 – 3 จํานวนเงินไมต่ำกว่า 108,000,000 บาทต่อปี

ปีที่ 4 – 6 จํานวนเงินไม่ต่ำกว่า 119,000,000 บาทต่อปี

ปีที่ 7 – 9 จํานวนเงินไม่ต่ำกว่า 131,000,000 บาทต่อปี

ปีที่ 10 – 12 จํานวนเงินไม่ต่ำกว่า 144,000,000 บาทต่อปี

ปีที่ 13 – 15 จํานวนเงินไม่ต่ำกว่า 158,000,000 บาทต่อปี

ปีที่ 16 – 18 จํานวนเงินไม่ต่ำกว่า  174,000,000 บาทต่อปี

ปีที่ 19 – 21 จํานวนเงินไม่ต่ำกว่า 191,000,000 บาทต่อปี

ปีที่ 22 – 24 จํานวนเงินไม่ต่ำกว่า  210,000,000 บาทตต่อปี

ปีที่ 25 – 27 จํานวนเงินไม่ต่ำกว่า  231,000,000 บาทต่อปี

ปีที่ 28 – 30 จํานวนเงินไม่ต่ำกว่า 254,000,000 บาทต่อปี

การเช่าพื้นที่สยามแควร์ของกลุ่มเซ็นทรัลพัฒนาฯในครั้งนี้ถือเป็นการตอกย้ำความเป็น Retail Developer อันดับ 1 ของเมืองไทย  ที่สามารถยึดครองพื้นที่ทำเลทองกลางเมืองย่านสยาม, ราชประสงค์ ชิดลม และเพลินจิต ซึ่งเป็น Shopping Destination ยอดนิยมทั้งในกลุ่มคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างประเทศไว้ในอาณาจักรของ CPN  ได้สำเร็จ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*