แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ รับรางวัลเกียรติยศ Thailands Top Corporate Brand 2020 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 ที่ผ่านมา คุณนพร สุนทรจิตต์เจริญ (ขวา) ประธานคณะกรรมการ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH รับรางวัลเกียรติยศ Thailand’s Top Corporate Brand 2020 จาก ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ (ซ้าย) อธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ประจำปี พ.ศ. 2563 โดยมีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงถึง 64,753 ล้านบาท

รางวัลเกียรติยศนี้เป็นผลมาจากการทำงานวิจัยเรื่อง “การวัดมูลค่าและจัดอันดับแบรนด์องค์กรใน ASEAN และประเทศไทย ประจำปี 2563” ของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการแบรนด์และการตลาด (Master in Branding and Marketing Program) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยศาสตราจารย์ ดร. กุณฑลี รื่นรมย์ และอาจารย์ ดร. เอกก์ ภทรธนกุล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาการวัดมูลค่าแบรนด์องค์กรอย่างเป็นระบบและส่งเสริมให้องค์กรธุรกิจได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาแบรนด์องค์กรให้เข้มแข็งเพื่อความยั่งยืนของสังคมและระบบเศรษฐกิจของประเทศ งานวิจัยนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 10 ปี และได้มีการประกาศผลบริษัทที่มีมูลค่าแบรนด์องค์กรสูงสุดในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*