วันนี้ (10 สิงหาคม 2563) ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม ชั้น 2 อาคารศูนย์ประชุมทรงกลม โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ โซน C  ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนเข้าร่วมการประชุมกว่า 100 คน

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ ธพส. กล่าวว่า ปัจจุบันของโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C  ผู้รับจ้างกำลังดำเนินการเจาะเสาเข็ม ด้านทิศตะวันออก และด้านทิศตะวันตก และกำลังเริ่มก่อสร้างชั้นใต้ดินด้านทิศตะวันออกของโครงการ การดำเนินงานเสาเข็มที่มีกำหนดการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2563 และงานก่อสร้างชั้น Basement นอกจากนี้ยังได้มีการก่อสร้างอาคาร Golden Place แห่งใหม่ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่มีการก่อสร้างตามมาตรฐานอาคารเขียวไทย รวมทั้ง กองอำนวยการร่วม โซน C ที่ทาง ธพส. ตั้งใจจัดให้เป็นสภากาแฟเพื่อใช้รับรองประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุหรือข้อแนะนำต่างๆ ก็แล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการเรียบร้อยแล้วเช่นกัน

ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท

โครงการดังกล่าวตั้งอยู่บนเนื้อที่ 81 ไร่ มีทั้งหมด 4 อาคารรวมพื้นที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 660,000 ตารางเมตร (ตร.ม )จะหน่วยงานราชการ 12 หน่วยงานย้ายมาใช้พื้นที่ มีบุคลากรทั้งหมดประมาณ 30,000 คน ดังนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน, สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า, สำนักงานราชบัณฑิตยสภา, สำนักงานอัยการสูงสุด, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.), สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.), กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI), กระทรวงดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE), กรมการท่องเที่ยว, กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ศาลปกครองสูงสุด

ทั้งนี้ โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C นั้นตามแผนการพัฒนาคาดก่อสร้างแล้วเสร็จปี 2566 ใช้งบประมาณในการลงทุนทั้งสิ้น 20,000 ล้านบาท โดยใช้วิธีการกู้กับสถาบันการเงิน เนื่องจากดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งที่ผ่านมา ปี2562 กู้ธนาคารออมสินวงเงิน1,500 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย 2% และ ปีนี้ล่าสุดได้กู้ธนาคารกรุงไทยวงเงิน 4,300 ล้าบาท อัตราดอกเบี้ย 1.34 % และในปี 2564 คาดจะกู้เพิ่มวงเงิน 6,800 -7,000 ล้านบาทเพื่อรองรับแผนการพัฒนาและการก่อสร้าง โดยในช่วงปลายปี2563 จะเปิดประมูลให้มีการก่อสร้าง อาคารทางทิศเหนือ ส่วนอีก 3 อาคารที่เหลือคาดเปิดประมูล เดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2564

ดร.นาฬิกอติภัค กล่าวว่าในแต่ละปี ธพส.มีรายได้อยู่ประมาณ  3,500 ล้านบาท (เป็นค่าเช่า2,500 ล้านบาท) มีกำไรจากการดำเนินงานทุกปี แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากที่ผ่านมา ธพส.ได้ปรับลดค่าเช่าพื้นที่ส่วนที่เป็นพาณิชย์ให้กับผู้เช่ารายย่อย 258 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เป็นเวลา 6 เดือน ซึ่งส่วนนี้จะทำให้รายได้หายไปส่วนหนึ่งเดือนละกว่า 10 ล้านบาทประกอบกับปีนี้จะเป็นปีแรกที่ต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างซึ่งได้รับแจ้งจากทางเจ้าหน้าที่เขตหลักสี่ ว่าต้องเสียภาษีในพื้นที่โซน A,B จำนวน 70 ล้านบาทที่เริ่มเก็บในเดือนสิงหาคม 2563 ซึ่งกระทบต่อผลประกอบการด้านกำไรของ ธพส.ในปีนี้ที่คาดว่าจะลงลง เพื่อชดเชยผลกระทบที่เกิดขึ้น ธพส.จะขอเจรจาขึ้นค่าเช่ากับทางกรมธนารักษ์

ข้อมูลเบื้องต้นของโครงการ

โครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C  เพื่อจัดสรรเป็นอาคารสำนักงานของส่วนราชการบนแปลงที่ดินขนาด81 ไร่ เศษ ตั้งอยู่ในซอยแจ้งวัฒนะ 7 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ข้างเคียง  ดังนี้

  • ด้านทิศเหนือของโครงการ ติดกับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
  • ด้านทิศตะวันออกของโครงการ ติดกับ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (กำลังก่อสร้าง)
  • ด้านทิศใต้ของโครงการ ติดกับ สโมสรราชพฤกษ์
  • ด้านทิศตะวันตกของโครงการ ติดกับ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)

ใช้ประโยชน์ในโครงการ ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ และประชาชนผู้มาใช้บริการหน่วยงานของรัฐรวมทั้งพนักงานในภาคธุรกิจที่จัดขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำวัน สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่จะใช้ประโยชน์ในโครงการฯ

ลักษณะรูปแบบโครงการ รูปแบบอาคารของโครงการเป็นอาคารสำนักงานของส่วนราชการ ขนาดใหญ่มี 11 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้นพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมทั้งหมดประมาณ 660,000 ตารางเมตร การวางตัวอาคารในพื้นที่แยกส่วนพื้นที่สำนักงานเป็นขนาดต่าง ๆ เพื่อตอบสนองการใช้พื้นที่ได้หลากหลาย ประกอบด้วย อาคารทิศเหนือ อาคารทิศตะวันตก อาคารทิศตะวันออก และมีอาคารสนับสนุน ได้แก่ ส่วน Atrium และ ส่วนศูนย์ประชุม (ผังแสดงประเภทของพื้นที่ใช้สอยโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C แสดงดังรูปด้านล่าง และภาพอาคารและบรรยากาศจำลองของโครงการ

การจัดภูมิทัศน์และพื้นที่สีเขียว โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืนบนพื้นดินมากกว่า 30 %ของพื้นที่รวมโครงการ รวมถึงพัฒนาพื้นที่บนหลังคาของกลุ่มอาคารในโครงการเป็นสวนขนาดใหญ่  ที่สามารถใช้ประโยชน์ในแง่การพักผ่อนหย่อนใจแก่บุคลากรต่าง ๆ เช่น การออกกำลังกาย กิจกรรมสันทนาการ เป็นต้น

ระบบจราจรและที่จอดรถ : จากสภาพจราจรบนถนนแจ้งวัฒนะในปัจจุบันมีสภาพการจราจรหนาแน่น ส่งผลให้ช่วงเย็นเกิดปัญหาการจราจรติดขัดโดยเฉพาะบริเวณศูนย์ราชการเชื่อมออกสู่ถนนแจ้งวัฒนะ ธพส. จึงมีแนวคิดส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ โดยมีนโยบายจัดให้มีบริการรถขนส่งมวลชนภายในศูนย์ราชการ รับ-ส่ง ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนผู้มาติดต่อ ครอบคลุมทั้งศูนย์ราชการ และเชื่อมต่อกับระบบขนส่งมวลชนภายนอกโครงการ คือ รถไฟฟ้าสายสีชมพู(สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ) และ รถไฟฟ้าสายสีแดง (สถานีหลักสี่ และสถานีทุ่งสองห้อง)รวมทั้งในอนาคตกรุงเทพมหานคร มีแผนโครงการก่อสร้างถนนหมายเลข 10 (เชื่อมต่อศูนย์ราชการกับถนนประชาชื่น) โครงการก่อสร้างถนนหมายเลข 11 (ปรับปรุงถนนประชาชื่น) และโครงการเชื่อมต่อถนนเฉลิมพระเกียรติจุฬาภรณ์ ผ่านถนนกำแพงเพชร 6 ไปยังถนนวิภาวดีรังสิต ซึ่งโครงการดังกล่าว จะช่วยบรรเทาปัญหาจราจร และเชื่อมโยงโครงข่ายการจราจรให้คล่องตัวยิ่งขึ้น

ส่วนที่จอดรถโครงการพัฒนาพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ โซน C จะจัดให้มีที่จอดรถภายในพื้นที่โครงการได้เหมาะสมเพียงพอตามกฎกระทรวงควบคุมการก่อสร้างอาคารกำหนดนอกจากนี้ยังมีแนวคิดในการก่อสร้างอาคาร Depot และที่จอดรถขึ้น โดยให้อาคารดังกล่าวเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างระบบขนส่งมวลชนหลักกับระบบขนส่งมวลชนในโครงการ และมีพื้นที่จอดรถสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อรองรับการจราจรภายในพื้นที่ศูนย์ราชการฯ

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*