รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม “ศักดิ์สยาม ชิดชอบ” เดินหน้าพัฒนา 4 มิติ บก-ราง-น้ำ-อากาศ หวังดันไทยเป็นฮับอาเซียน ด้านสนข. ชู 4 ประโยชน์ คนไทยได้รับเดินทาง สะดวก-ปลอดภัย-ตรงต่อเวลา-ราคาที่สมเหตุสมผล ขณะที่ รฟม.ระบุแผนลงทุนโครงการรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯและ.ภูมิภาค ดันลงทุนอสังหาฯตึกสูงขึ้นตามแนวรถไฟ และเพิ่มการหมุนรอบทางเศรษฐกิจ 5-10 เท่าตัว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ

วันนี้ ( 23 กรกฎาคม 2563)  เครือมติชน ได้จัดสัมมนาใหญ่เรื่อง “การลงทุน 2020 ฟื้นฟูเศรษฐกิจ สร้างชาติ สร้างงาน” มีวิทยากรที่เข้าร่วมมีทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้กล่าวระหว่างการบรรยายพิเศษภายในงานสัมมนาฯว่า หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น รัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่ที่จะฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจให้กลับมาขยายตัวเป็นบวกขึ้น โดยกระทรวงคมนาคมเป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ ภารกิจของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วยการพัฒนา 4 มิติ คือการพัฒนาระบบคมนาคม ทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561-2580 สอดคล้องตามนโยบายรัฐบาล เพื่อให้การนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และมุ่งเน้นสนองตอบความต้องการของประชาชน การเร่งรัดการดำเนินการโครงการสำคัญขนาดใหญ่ จะช่วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ช่วยลดต้นทุน การขนส่งและโลจิสติกส์ และยกระดับคุณภาพชีวิตและการเดินทางของประชาชน

พร้อมกันนี้นายศักดิ์สยาม ยอมรับว่า การดำเนินงานในบางโครงการยังเผชิญกับอุปสรรค แต่ก็เชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาได้ ทั้งนี้ หากโครงการด้านคมนาคม และด้านการขนส่ง ดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้จะสามารถทำให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ของอาเซียนได้ และจะช่วยสร้างรายได้เข้ามาในประเทศได้มากขึ้น

นายชยธรรม์ พรหมศร

สนข.ชูประโยชน์  : สะดวก-ปลอดภัย-ตรงต่อเวลา-ราคาที่สมเหตุสมผล

ด้านนายชยธรรม์ พรหมศร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวในช่วงสัมมนาฯด้วยว่า สนข.ไม่ได้ดำเนินการในเชิงปฏิบัติ แต่ทำหน้าที่เชื่อมโยงนโยบายมาสู่การวางแผนและสู่การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน ตามหน้าที่และภารกิจของกระทรวงคมนาคม คือสร้างและอำนวยความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งของประเทศ แยกเป็นการขนส่งคน การขนส่งสินค้า เพื่อที่จะขนส่งสินค้าจากต้นทางไปสู่ปลายทาง แต่จะไปได้อย่างไร ด้วยความสะดวก ปลอดภัย ตรงเวลา และราคาต้องสมเหตุสมผล ซึ่งการเชื่อมโยงทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อให้มีการเชื่อมโยงการขนส่งที่ตอบโจทย์การเดินทางและการขนส่งสินค้าของประชาชนและผู้ประกอบการ

นอกจากนี้ สนข.ยังมีหน้าที่เข้ามาดูแลและศึกษาโครงการเพื่อไม่ให้เกิดการลงทุนที่ซับซ้อน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ไปจนถึงกระบวนการการเชื่อมต่อในแต่ละจุด ซึ่ง สนข.ต้องศึกษาว่าจะเชื่อมระบบต่างๆ ให้เข้ากันได้อย่างไร รวมถึงต้องศึกษาว่าจะแก้ปัญหาการจราจรในเมืองที่ติดขัด เปลี่ยนให้คนมาเดินทางขนส่งสาธารณะ จึงเกิดการเชื่อมต่อเส้นทางของรถไฟฟ้า 10 เส้นทาง เพื่อตอบโจทย์ 4 เป้าหมายหลัก คือ ต้องอำนวยความสะดวก, ปลอดภัย, ตรงต่อเวลา และมีราคาที่สมเหตุสมผล

นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ

ขณะที่นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) กล่าวว่า จากแผนการลงทุนในโครงการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนที่ รฟม.รับผิดชอบทั้งในกรุงเทพฯและภูมิภาค ซึ่งมีบางโครงการดำเนินการก่อสร้างเสร็จและเปิดดำเนินการแล้ว และในบางโครงการอยู่ระกว่างดำเนินการ แต่ทั้งนี้เมื่อโครงการต่างๆก่อสร้างเสร็จ เปิดดำเนินการอีกไม่นานจะสร้างความสะดวกสบายให้กับประชาชน ทั้งนี้ นอกจากจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ยังพัฒนาเมืองให้มีอาคารสูง คอนโดมีเนียม มีนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์เข้ามาลงทุนในพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้า ทำให้ตัวเมืองมีการพัฒนาเศรษฐกิจแนวดิ่ง แนวสูงมากขึ้นและเพิ่มการหมุนรอบทางเศรษฐกิจ 5-10 เท่าตัว

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*