นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ

วันนี้ (8 กรกฎาคม 2563) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอแต่งตั้ง นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ เป็นผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ โดยให้ได้รับค่าตอบแทนคงที่เดือนละ 330,000 บาท ค่าตอบแทนผันแปรไม่เกิน 30 % ของผลตอบแทนรวมในแต่ละปี และร่างสัญญาจ้างผู้บริหารพร้อมสิทธิประโยชน์อื่นที่ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติจะได้รับตามเอกสารแนบท้ายสัญญา ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้าง เป็นต้นไป

อนึ่ง ก่อนหน้าที่จะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ว่าการการเคหะแห่งชาคินั้น นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท นอกจากนี้ยังนายทวีพงษ์ ยังมีตำแหน่งประธานอนุกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและรับผิดชอบต่อสังคมในการเคหะแห่งชาติ โดยมีดร.ธัชพล กาญจนกูล เป็นผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ทั้งนี้ ดร.ธัชพล  ได้ยื่นหนังสือลาออกลงวันที่ 24 เมษายน 2563 จากตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติก่อนหมดวาระในเดือนตุลาคม 2563 ซึ่งการลาออกนั้นมีผล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และได้รับอนุมัติการลาออกตามผลการประชุมคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*