เปิด 6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ชิงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มีทั้งเป็นคนนอกและคนในการเคหะฯ ดังนี้ นายประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต ,นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ,นายเบญจพล  นาคประเสริฐ, นายสัญญา  หวะสุวรรณ, นายวิญญา  สิงห์อินทร์ และนายนพดล  ว่องเวียงจันทร์ โดย 3 รายหลังซึ่งเป็นคนในการเคหะฯตำแหน่งรองผู้ว่าการ

 

นางพัชรี อาระยะกุล ประธานกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 5 -18 มิถุนายน 2563 ไปแล้วนั้น ขณะนี้คณะกรรมการสรรหาผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติได้พิจารณาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศฯ แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครมีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ โดยผู้สมัครจะต้องนำเสนอด้วยตนเอง (ห้ามใช้วีดิทัศน์  เวลาไม่เกิน 15 นาที โดยกำหนดวัน เวลา สัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ในวันศุกร์ ที่ 26 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมวิมานทิพย์ โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร

นางพัชรี อาระยะกุล

สำหรับผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ จำนวน 6 ราย ได้แก่ นายประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต, นายทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ,นายเบญจพล  นาคประเสริฐ, นายสัญญา  หวะสุวรรณ นายวิญญา  สิงห์อินทร์ และนายนพดล  ว่องเวียงจันทร์

ทั้งนี้ หากผู้สมัครรายใดไม่เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ และหากตรวจพบในภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือข้อมูลที่ให้ไม่ถูกต้องตรงกับความเป็นจริง หรือเป็นเท็จ ตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติและตัดสิทธิการเข้าดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากทั้ง 6 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ชิงตำแหน่งผู้ว่าการการเคหะแห่งชาตินั้น เป็นคนนอก 3 รายส่วนอีก 3 ราย คือ นายสัญญา  หวะสุวรรณ, นายวิญญา  สิงห์อินทร์ และนายนพดล  ว่องเวียงจันทร์ เป็นผู้บริหารระดับสูงของการเคหะแห่งชาติในต่ำแหน่ง รองผู้ว่าการ

ส่วนอีก 3 รายเป็นคนนอกนั้น คือ นายประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต อดีตผู้บริหารบมจ. พฤกษา โฮลดิ้ง หรือ PSH  และได้ลาออกจากพฤกษาฯมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ทำให้เป็นที่จับตามองว่าจะขยับไปอยู่อสังหาริมทรัพย์ค่ายไหน และเมื่อ10 มิถุนายน 2563 ได้เข้าร่วมงานกับบมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ หรือ ANAN ในตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฎิบัติงาน (Chief Operating Officer) ซึ่งดูแลที่อยู่อาศัยทั้งแนวสูงและแนวราบ ดูแลงานด้านการขายตลาดต่างประเทศ ดูแลบริษัท ดิ เอเจ้นท์(พร็อพเพอร์ตี้ เอ๊กซ์เพิร์ท) จำกัด บริษัทในเครืออนันดา รวมถึงงานด้านการก่อสร้าง เป็นต้น

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.

นายเบญจพล นาคประเสริฐ อดีตเคยดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยได้ยื่นหนังสือลาออกจากตำแหน่ง มีผลในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*