หลังจากวันที่ 2 มิถุนายน 2563 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบลดภาษีที่ดินฯ 90% โดยวันนี้ (10 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ออกประกาศพระราชกฤษฎีกา ลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ให้ลดภาษีในอัตราร้อยละ 90 ของจำนวนภาษีที่คำนวณได้ตามมาตรา 42 หรือมาตรา 95 แล้วแต่กรณี สำหรับการจัดเก็บภาษีของปีภาษี พ.ศ.2563 สำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้

1 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม

2 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์เป็นที่อยู่อาศัย

3 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์อื่นนอกจากตาม 1 และ 2

4 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

**อ่านราชกิจจานุเบกษา>>ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ.2563

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*