วันนี้ (9 มิถุนายน 2563) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน แล้วดำเนินการต่อไปได้


มท. เสนอว่า
1. ตามที่ได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมเป็นจำนวนมากไม่สามารถดำเนินกิจการได้ตามปกติ เนื่องจากไม่มีผู้เข้าพักภายในโรงแรม ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้มีมติ (17 มีนาคม 2563) รับทราบข้อสรุปมาตรการและข้อสั่งการเกี่ยวกับ COVID-19 รวมทั้งให้หน่วยงานภาครัฐพิจารณามาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว โดยอาจพิจารณาการขยายเวลาหรือผ่อนผันค่าธรรมเนียมตามกฎระเบียบต่าง ๆ ได้

2. มท. พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว และเพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวสมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม อันจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

3. มท. ได้รายงานผลการดำเนินการตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ว่า มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมจะทำให้รัฐสูญเสียรายได้ประมาณ 31,354,200 บาทต่อปี โดยพิจารณาจากจำนวนห้องพักของโรงแรมประจำปี พ.ศ. 2562 จำนวน 783,855 ห้อง ค่าธรรมเนียมห้องละ 40 บาท แต่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. …. มาเพื่อดำเนินการ
สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม ปีละ 40 บาทต่อห้องพัก ตามข้อ 1 (7) แห่งกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. 2551 แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

**อ่านมติครม.วันที่ 9 มิถุนายน 2563

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*