บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด(มหาชน) หรือ LH ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อชี้แจงว่างบกำไรขาดทุนงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สิ้นสุด 31 มีนาคม 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรจำนวน 1,343.99 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนบริษัทฯและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิจานวน 1,825.80 ล้านบาท กาไรสุทธิลดลงจานวน 481.81 ล้านบาท คิดเป็นลดลง 26.39% เป็นผลมาจาก

1.ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 5,048.29 ล้านบาท ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อนมีรายได้จากการขายเท่ากับ 5,698.25ล้านบาทลดลง 649.96 ล้านบาท คดิ เป็นลดลง 11.41 %

2.ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 บริษัทฯ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายเท่ากับ 29.51% ในขณะที่งวดเดียวกันของปีก่อน มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายเท่ากับ 32.31 % อัตรากาไรขั้นต้นลดลง 2.80 % ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนที่สูงขึ้นในขณะที่ราคาขาย ไมได้มีการปรับขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดที่ทำให้กำลังซื้อของผู้บริโภค ลดลง

ผลจากข้อ 1. และ 2. ทาให้กำไรขั้นต้นของบริษัทฯ ลดลงจำนวน 351.81 ล้านบาท

3.สัดส่วนรายได้จากการขายบ้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • บ้านเดี่ยว ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 คิดเป็นสัดส่วน 75% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีสัดส่วน 80%
  • ทาวน์เฮ้าส์ ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 คิดเป็นสัดส่วน 16% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีสัดส่วน 13%
  • คอนโดมิเนียม ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2563 คิดเป็นสัดส่วน 9% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีสัดส่วน 7%

4.รายได้ค่าเช่าและค่าบริการเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อนมีรายละเอียด ดังนี้

4.1 ค่าเช่าและค่าบริการในไตรมาสที่ 1 ปี2563 มีจานวนเท่ากับ 986.88 ล้านบาท ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนมีจำนวนเท่ากับ 1,250.49 ล้านบาทลดลงจำนวน 263.61 ล้านบาทคิดเป็น ลดลง 21.08 % ซึ่งเกิดจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวไม่สามารถเดินทางมาท่องเที่ยวได้ทำให้รายได้ของกิจการโรงแรมลดลง

4.2 อัตรากำไรขั้นต้นของรายได้ ค่าเช่าและค่าบริการในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 3.46 % เนื่องจากต้นทุนส่วนใหญ่เป็นต้นทุนคงที่ไม่ได้ลดลงตามยอดรายได้ค่าเช่าที่ลดลง

5.ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และ 2562 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ดังนี้

ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมร่วมในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 121.56 ล้านบาท จากผลประกอบการที่ลดลงจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้บริษัทร่วมมีรายได้ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน

6.ค่าใช้จ่ายไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และปี 2562 มีดังนี้6.1 ค่าใช้จ่ายทางการเงินในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จำนวน199.80 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 23.28 ล้านบาท

6.2 ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน(ตราสารอนุพันธ์) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จำนวน 188.84 ล้านบาท จากค่าเงินบาทที่ลดลง และการเปลี่ยนแปลงวิธีการบันทึกบัญชีตราสารอนุพันธ์

6.3 ภาษีเงินได้นิติบุคคลในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 จำนวน 91.28 ล้านบาท ขณะที่งวดเดียวกนั ของปีก่อนเท่ากับ 276.78 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนจานวน185.50ล้านบาท

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*