หลังวิกฤตโควิด19 ประเทศไทยเราจะบูม | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ประเทศเรามีสิ่งดีและจะบูมที่สุดหลังจากนี้ คนไทยควรเตรียมการรองรับการพัฒนาประเทศกับการสร้างสรรค์โครงการดีๆ ด้วยนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์และการเตรียมพร้อมสู่ความรุ่งเรืองในทุกมิติ โดยข้อดีต่างๆของไทยเรามีมากมายเริ่มต้นจาก 9 ข้อสำคัญดังนี้

  1. ระบบการแพทย์และด้านระบบสาธารณสุขดีที่สุด ในการบำบัดรักษาผู้ป่วย และการปกป้องโรคภัย เจ้าหน้าที่การแพทย์สามารถดูแลประชาชนได้นี่คือสิ่งที่ดึงดูดที่ดีที่สุด ประเทศไทยติดอันดับ 6 ประเทศที่มีการเตรียมตัวรับมือป้องกันโรคระบาดดีถึง 73.2 เปอร์เซ็นต์ จากดัชนีระดับการเตรียมตัวตอบสนองสถานการณ์โรคระบาด (ที่มา : 2019 Global Health Security Index)
  2. ประเทศไทยได้เปรียบด้านแผ่นดินที่มีทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว เป็นแหล่งเพาะปลูก และสมุนไพรไทยที่หลากหลาย พืชของไทยมีสรรพคุณทางยาเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ มีระบบการจัดการอาหารที่ดีเพราะประเทศไทยเป็นครัวโลกเป็นแหล่งอาหารที่ดีที่สุด มีภาคเกษตรที่เข้มแข็ง เช่นการปลูกผักสวนครัวแนวตั้ง Vertical Garden ผักปลอดสารพิษ ในพื้นที่จำกัด ปลูกผักกินได้ รวมทั้งผักและสมุนไพรท้องถิ่นทั้งในต่างจังหวัด ชนบท ตลอดจนในเมืองใหญ่
  3. มีสภาพอากาศที่เหมาะสมกับการอยู่อาศัยที่ดีที่สุด เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยพักผ่อนพักฟื้น ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย มีกิจกรรมให้เลือกมากมายสามารถท่องเที่ยวได้ทุกฤดูกาล ทั้งการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวิถีชีวิต และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
  4. ค่าครองชีพไม่สูงมากเหมาะกับการอยู่อาศัยที่ประหยัดและพอเพียง สามารถดำรงชีวิตอย่างเรียบง่าย เนื่องจากต้นทุนทางอาหารของไทยไม่สูง มีความอุดมสมบูรณ์ และ มีความหลากหลายทั้งพืชผัก ผลไม้และเกษตรกรรมตลอดจนแหล่งผลิตอาหารครบวงจร โดยมีวงจรอาหารที่สมบูรณ์ผลิตสินค้าทางการเกษตรได้เองโดยมีวงจรห่วงโซ่อาหารที่ดีที่สุด
  5. ความเป็นมิตรไมตรีของคนไทยส่วนใหญ่ มีความสุภาพ และอ่อนโยน ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติที่ทั่วโลกมองประเทศไทยเป็น “สยามเมืองยิ้ม” มีความเป็นอารยะ และมีหัวใจการบริหารให้เกียรติ์(Service Mind) ถือเป็นเสน่ห์ที่ทุกคนสัมผัสได้
  6. ศิลปวัฒนธรรมของไทยมีความลึกซึ้ง เต็มไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีศิลปะประเพณีที่งดงาม หลากหลาย เป็นเสน่ห์ที่คนในโลกชื่นชมมาโดยตลอด
  7. พลังงานสะอาด พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม และพลังงานต่างๆที่สามารถหมุนเวียนใช้ใหม่ ซึ่งประเทศไทยสามารถทำได้จริง โดยพลังงานทดแทนต่าง ๆ มีความเหมาะสมกับภูมิประเทศของเราซึ่งอาจสำรวจแหล่งพลังงานใหม่ๆ อีกมากมาย เนื่องจากประเทศไทยที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตรจึงได้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์ตลอดปี มีพลังงานที่มีคุณค่าอยู่รอบตัวเรา
  8. ทำเลที่ตั้งชัยภูมิดีที่สุดในภูมิภาค ทั้งดินดี น้ำดี และสภาพอากาศที่ดี มีการจัดสรรทรัพยากรอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการในอนาคต เป็นศูนย์กลางระหว่างประเทศยักษ์ใหญ่ที่มีจำนวนประชากรโลกมหาศาล เช่นจีน อินเดีย และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ประเทศไทยได้ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งสินค้าทางราง เพื่อพัฒนาตามแนวเส้นทางที่เชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เชื่อมเส้นทางระหว่างเมือง และด่านสำคัญแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง
  9. เศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักปรัชญาของรัชกาลที่ 9 เป็นหลักคิดที่มีคุณค่าที่สุดในโลก ที่สามารถเป็นได้ทั้งหลักในการดำเนินชีวิตของทุกคนในสังคม และการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มีความหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว รวมถึงการนำหลักวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการดำเนินงานในแต่ละขั้นตอนนั้น จำเป็นที่จะต้องใช้ความรอบรู้ รอบคอบ และความระมัดระวังอย่างที่สุด ในขณะเดียวกันการทำให้ทุกคนในชาติมีจิตสำนึกในคุณธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต การออกแบบ “บ้าน”พอเพียงจึงเป็นสาระสำคัญของการ “อยู่” ในอนาคตนั่นเอง

ปัจจัยบวกมากมายเหล่านี้ส่งผลต่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ในทำเลทองของประเทศไทย
แนวใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นดังนี้

หลังวิกฤตโควิด19 ประเทศไทยเราจะบูม | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

การออกแบบโครงการสมาร์ทฟาร์มซิตี้ (Smart Farm City) เมืองอยู่รอดยั่งยืนเป็นการนำแนวความคิดการออกแบบวงจรชีวิตของมนุษย์ที่ปลอดภัย พอเพียง สู่การแปลความหมายออกเป็นการออกแบบวงจร อันประกอบด้วย บ้านอยู่สบาย สมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) การผลิตอาหารและพืชการเกษตรในพื้นที่จำกัดแต่สามารถเพิ่มพูนผลผลิตอย่างมากมายมหาศาล หมุนเวียนสู่สมาร์ทแฟคตอรี่ (Smart Factory) อุตสาหกรรมขนาดเล็กสู่การออกแบบสมาร์ทบิสิเนส (Smart Business) สู่การอยู่อาศัยที่มีวงจรชีวิตแบบครบวงจรยั่งยืน ขยายสู่หมู่บ้าน 4 มิติ ที่มีพื้นฐานครบในปัจจัย 4 บ้าน อาหาร เครื่องนุ่งห่ม และ ยารักษาโรค แม้สังคมภายนอกโดนชัดดาวน์(Shut Down)หรือเจอวิกฤติ ไครชิส (Crisis) ต่างๆ  เมืองนี้ก็จะอยู่รอดปลอดภัย

โดยการออกแบบธุรกิจใหม่หลังโควิด-19ที่จะเกิดขึ้นมากมายต่อจากนี้

การออกแบบธุรกิจเวลเนส (Wellness Business) การป้องกันโรค ดูแลรักษาร่างกาย

การออกแบบธุรกิจรีสอร์ทขนาดเล็กและขนาดกลางแนวใหม่ที่บูรณาการกับโครงการเพื่อสุภาพ และการพักผ่อน ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆในทำเลที่เหมาะสม
หลังวิกฤตโควิด19 ประเทศไทยเราจะบูม | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

การออกแบบเมืองผู้สูงอายุยั่งยืนครบวงจร

การออกแบบเมืองการเกษตรยั่งยืนและผสมผสานกับการท่องเที่ยววิถีเกษตร หรือในโมเดล อะโกร สมาร์ทซิตี้ (Agro Smart City Model) สมาร์ทฟาร์ม ซิตี้  (Smart Farm City) เป็นการออกแบบเมืองที่มีห่วงโซ่อาหาร การเกษตร ยารักษาโรค และ ความเป็นอยู่ที่สุขสบายไร้โรคนั่นเอง

หลังวิกฤตโควิด19 ประเทศไทยเราจะบูม | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

หลังวิกฤตโควิด19 ประเทศไทยเราจะบูม | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*