KUN  ประกาศจ่ายปันผล 004 บาท | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯนายธวัชไชย สุทธิกิจพิศาล ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นางประวีรัตน์ เทวอักษรประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ.วิลล่า คุณาลัย (KUN) จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลหุ้นและเงินสด ประจำปี 2562 เป็นจำนวน 0.04 บาทต่อหุ้ (XD วันที่ 5 พ.. และกำหนดจ่ายเงินปันผล วันที่ 22 พ..นี้) พร้อมอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ระยะสั้น และ/หรือตราสารหนี้ระยะยาวในรูปแบบของตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange : B/E) และ/หรือ หุ้นกู้ (Bond) ภายใต้วงเงินรวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท เพื่อใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ ณ สำนักงานใหญ่ บมจ.วิลล่า คุณาลัย เมื่อเร็วๆนี้  

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*