พิษโควิด-19 ส่งผลคณะกรรมการเอสซี แอสเสทฯมีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น-วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี63 ออกไปแบบไม่มีกำหนด มั่นใจไม่กระทบผลการดำเนินงาน พร้อมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.19 บาท/หุ้น 15 พ.ค.นี้
นายสมบูรณ์ คุปติมนัส
นายสมบูรณ์ คุปติมนัส เลขานุการ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC เปิดเผยว่า ด้วยเหตุผลจำเป็นจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ โควิด-19  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 วันที่  15 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ได้ร่วมกันพิจารณาถึงปัจจัยผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างรอบด้านแล้ว มีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผ้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19 จะทุเลาหรือยุติลง โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และยกเลิกระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date)  ซึ่งเดิมกำหนดไว้คือวันที่ 13 มีนาคม 2563 ด้วย

ทั้งนี้การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดย หากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

พร้อมกับอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลักหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จากกําไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*