กระทรวงมหาดไทยออกหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ลงวันที่ 14 เมษายน 2563 โดยมีใจความดังนี้

กระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจาก อปท.หลายแห่งมีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือและบรรเาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เช่น ที่ดินและอาคารปลูกสร้างต่างๆ ของอปท.ซึ่งได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยการยกเว้นค่าเช่า รวมถึงผลประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าว

กระทรวงมหาดไทยพิจารณาว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบทำให้ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ของอปท. ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ได้ตามปกติ จึงให้อปท.ที่มีความประสงค์ช่วยเหลือและบรรเทาภาระทางเศรษฐกิจให้แก่ผู้เช่าอสังหาริมทรัพย์ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมแล้วแต่กรณี

1) ในกรณีการลดค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้จากการเช่าของ อปท. เป็นอำนาจของคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ที่จะพิจารณาอนุมัติโดยเสียงข้างมาก ยกเว้นเป็นกรณีเฉพาะรายเพื่อลดค่าเช่าหรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ อปท. ต่ำกว่าอัตราที่คณะกรรมการจัดหาประโยชน์ฯ กำหนดได้

2) สำหรับในกรณีการยกเว้นค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้จากการเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ อปท. สามารถดำเนินการได้ หากคณะกรรมการจัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของ อปท. พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุสมควรให้ยกเว้นค่าเช่า หรือประโยชน์ตอบแทนอื่นที่ได้จากการเช่าในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ให้แก่ผู้เช่าที่ได้รับผลกระทบ ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากอสังหาริมทรัพย์ของ อปท. ที่เช่าได้ตามปกติ อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้

**อ่านข่าวกระทรวงมหาดไทย>>มหาดไทยแจ้ง อปท. พิจารณายกเว้นค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ของ อปท. ให้ผู้ได้รับผลกระทบ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ได้ตามความเหมาะสม

มหาดไทย แจ้ง อปทพิจารณายกเว้นค่าเช่าอสังหาฯให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 ตามความเหมาะสม | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯมหาดไทย แจ้ง อปทพิจารณายกเว้นค่าเช่าอสังหาฯให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด19 ตามความเหมาะสม | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*