เปิดยอดโอนเงินซื้อ “คอนโดฯ”ไทยของชาวต่างชาติ จากข้อมูลธปท. ระบุปี 2562 มีมูลค่าเงินโอนทั้งสิ้น 67,596 ล้านบาทลดลงกว่า 25.7 % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561ที่มีมูลค่าเงินโอนจากต่างประเทศทั้งสิ้น  91,006 ล้านบาท

 

จากข้อมูลธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)หรือแบงก์ชาติ ได้ระบุถึงมูลค่าเงินโอนจากต่างประเทศเพื่อซื้ออาคารชุด(คอนโดมิเนียม)ในประเทศไทยปี 2562 (ปี 2019)มีมูลค่าเงินโอนทั้งสิ้น 67,596 ล้านบาท ลดลงกว่า 25.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2561 (ปี 2018)ที่มีมูลค่าเงินโอนจากต่างประเทศทั้งสิ้น  91,006 ล้านบาท ทั้งนี้ เงินโอนดังกล่าวคำนวณจากการขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายเงินดาวน์หรือซื้ออาคารชุดและมูลค่าการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นนอกประเทศ เพื่อจ่ายเงินดาวน์หรือซื้ออาคารชุด (ข้อมูลนี้เป็นเพียงเครื่องชี้อุปสงค์ต่างชาติไม่ใช่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดในช่วงเวลานั้นๆ)ที่มา :ธนาคารแห่งประเทศไทยที่มา :ธนาคารแห่งประเทศไทย

ต่างชาติโอนคอนโดฯ 32.1% เป็นฮ่องกงส่วน ‘จีน’(Mainland) อยู่ที่ 7.6% ขณะที่ ‘สหรัฐอเมริกา’มีสัดส่วน 15.2%

ทั้งนี้ ภาพโดยรวมจากข้อมูลของธปท.จะเห็นว่าอุปสงค์ของต่างชาติชะลอตัวในปี 2562โดยต่างชาติที่ซื้อมากเป็นอันดังแรก ยังคงเป็น ฮ่องกง รวมมูลค่า 21,678 ล้านบาทคิดเป็นสัดส่วน 32 % (ปี 2561 อยู่ที่ 33.2%) รองลงมาคือ สหรัฐอเมริกา รวมมูลค่า 10,288 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 15.2% (ปี 2561 อยู่ที่ 15.1%) อันดับสาม คือ สิงคโปร์ รวมมูลค่า 8,869 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 13.1% (ปี 2561 อยู่ที่ 10.6 %) ขณะที่มาจากประเทศ จีน (Mainland) เป็นอันดับที่สี่ รวมมูลค่า 5,157 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 7.6 % (ปี 2561 อยู่ที่ 9.7 %)ที่มา :ธนาคารแห่งประเทศไทยที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหต: มูลค่าเงินโอนเพื่อซื้ออาคารชุดของต่างด้าว คำนวณจากการขายเงินตราต่างประเทศ เพื่อจ่ายเงินดาวน์หรือซื้ออาคารชุด และมูลค่าการถอนเงินจากบัญชีเงินบาทของบุคคลที่มีถิ่นนอกประเทศ เพื่อจ่ายเงินดาวน์หรือซื้ออาคารชุด (ข้อมูลนี้เป็นเพียงเครื่องชี้อุปสงค์ต่างชาติไม่ใช่มูลค่าการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุดในช่วงเวลานั้นๆ)

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*