กรมที่ดินวอนประชาชนอย่าแห่ทำนิติกรรม พร้อมขยายเวลาบริการจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯกรมที่ดิน สนองนโยบายรัฐบาลป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ขอความร่วมมือประชาชนงดเว้นการเดินทางติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานที่ดิน  จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนกรณีการขอลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอน และจดทะเบียนจำนองตามมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียม ราคาซื้อขายไม่เกินสามล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกินสามล้านบาท เหลือร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง พร้อมยืดเวลาไปอีก 3 เดือน และสิ้นปี63
กรมที่ดินวอนประชาชนอย่าแห่ทำนิติกรรม พร้อมขยายเวลาบริการจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯนายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้มีข้อสั่งการด้านมาตรการป้องกัน เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 ในสถานที่ต่างๆที่มีความเสี่ยงสูง โดยให้ปิดสถานที่ซึ่งประชาชนมาร่วมกันเพื่อทำกิจกรรมจำนวนมากที่อาจเกิดการแพร่เชื้อได้ง่าย หรืออาจมีการเบียดเสียดใกล้ชิด สัมผัสถูกเนื้อต้องตัว หรือใช้สิ่งของร่วมกัน ซึ่งเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อเป็นการชั่วคราว เนื่องจากพบการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 อย่างรวดเร็ว เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดขยายไปในวงกว้าง และเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคให้สถานที่ต่างๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งสำนักงานที่ดินเป็นสถานที่หนึ่งในการให้บริการประชาชน ที่มีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก และอาจเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 แม้สำนักงานที่ดินทุกแห่งจะดำเนินการสร้างมาตรการป้องกันการแพร่ะระบาดโดยเคร่งครัดแล้วก็ตาม

กรมที่ดินมีความห่วงใยในสุขภาพของประชาชนและเพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 สู่ประชาชน ตามมาตรการป้องกันของรัฐบาล กรมที่ดินจึงใคร่ขอความร่วมมือประชาชนที่จะมาติดต่อขอรับบริการด้านการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมด้านรังวัดที่ดิน และงานด้านอื่นๆ ณ สำนักงานที่ดินต่างๆทั่วประเทศ ดังนี้

1.กรณีประชาชนที่จะมาติดต่อขอทำนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ หรืองานราชการด้านอื่น ณ สำนักงานที่ดิน หากการติดต่อขอรับบริการดังกล่าวไม่ใช่กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่มิอาจหลีกเลี่ยงได้ มิฉะนั้นจะเกิดความเสียหายแก่คู่กรณี หรือส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่งแล้ว กรมที่ดินใคร่ขอความร่วมมือให้งดเว้นการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานที่ดิน เพื่อเป็นการลดความแออัดของประชาชนผู้ขอรับบริการในบริเวณสำนักงานที่ดิน และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 ไว้ก่อนจนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ

2.สำหรับประชาชนที่เกรงว่า หากไม่มีการดำเนินการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมการโอน และจำนองอสังหาฯและห้องชุดในช่วงเวลานี้ จะเสียสิทธิประโยชน์ในการขอลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนโอน และจดทะเบียนจำนองตามมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียม สำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง และมาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน และห้องชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.) นั้น กรมที่ดินขอเรียนว่า สิทธิประโยชน์ตามมาตรการ ทั้ง 2 มาตรการดังกล่าว ยังจะไม่หมดเวลาในช่วงเวลาขณะนี้ โดย

(1) มาตรการลดค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารที่อยู่อาศัย กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2562 สำหรับกรณีการจดทะเบียนโอนและจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว และห้องชุด โดยราคาซื้อขายไม่เกินหนึ่งล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกินหนึ่งล้านบาท  เหลือร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ฉะนั้น มาตรการนี้จึงยังมีเวลาใช้สิทธิอีกประมาณ 3 เดือน

(2) มาตรการลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารหรืออาคารที่อยู่อาศัย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562 สำหรับกรณีการจดทะเบียนโอนและจดทะเบียนจำนองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคารที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ จากผู้จัดสรรที่ดินตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดิน โดยทางราชการหรือองค์การของรัฐซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมาย และห้องชุด จากผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด โดยราคาซื้อขายไม่เกินสามล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกินสามล้านบาท เหลือร้อยละศูนย์จุดศูนย์หนึ่ง มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 ถึงวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ฉะนั้น มาตรการนี้จึงยังมีเวลาใช้สิทธิจนถึงสิ้นปี 2563

ดังนั้นประชาชนจึงยังมีเวลาใช้สิทธิในการขอลดค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอน และการจดทะเบียนจำนองตามมาตรการดังกล่าวอีกเป็นระยะเวลานานพอสมควร ฉะนั้น ในช่วงระยะเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า สายพันธุ์ใหม่ โควิด-19 กำลังแพร่ระบาด กรมที่ดินใคร่ขอให้ประชาชนชะลอการขอรับบริการจดทะเบียน โอน และการจดทะเบียนจำนอง อันเนื่องจากมาตรการดังกล่าวไว้ก่อน จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคจะลดน้อยลง หรือเข้าสู่สภาวะปกติ

กรมที่ดินวอนประชาชนอย่าแห่ทำนิติกรรม พร้อมขยายเวลาบริการจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

กรมที่ดินวอนประชาชนอย่าแห่ทำนิติกรรม พร้อมขยายเวลาบริการจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

กรมที่ดินวอนประชาชนอย่าแห่ทำนิติกรรม พร้อมขยายเวลาบริการจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*