กคช ออกมาตรการช่วยประชาชนที่กระทบจากไวรัส COVID  19 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯวันนี้ (23 มีนาคม 2563 )การเคหะแห่งชาติ (กคช.)ได้แถลงข่าวมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ  จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19  โดยมี นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานแถลงข่าว พร้อมด้วย ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมแถลงโดยออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID – 19 รวมถึงมาตรการควบคุมทางด้านสถานที่และการดูแลเคหะชุมชนทั้งระบบกคช ออกมาตรการช่วยประชาชนที่กระทบจากไวรัส COVID  19 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

นายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาลนายณัฐพงศ์ พันธเกียรติไพศาล ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ มีนโยบายช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ พร้อมปรับนโยบายช่วยเหลือให้ทันกับสภาพสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด โดยได้มีการประชุมร่วมกับฝ่ายบริหารระดับสูงของการเคหะแห่งชาติ เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์ในระยะยาว และจะมีมาตรการอื่นๆ เสริมในกรณีจำเป็นฉุกเฉินโดยยึดประชาชนเป็นหลัก

ทั้งนี้ คณะกรรมการการเคหะแห่งชาติมีนโยบายไม่ขอรับงบประมาณการศึกษาดูงานที่การเคหะแห่งชาติจัดเตรียมไว้ให้คณะกรรมการฯ ตั้งแต่ก่อนเข้ารับตำแหน่ง โดยขอให้นำงบประมาณในส่วนนี้ไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไป ซึ่งประชาชนต้องได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง สามารถพิสูจน์ได้ หากมีการทุจริตเกิดขึ้น แอบแฝงหรือหาประโยชน์จากใครก็ตาม ขอให้ประชาชนช่วยแจ้งหรือร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ของการเคหะแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพบว่าพนักงานของการเคหะแห่งชาติมีส่วนร่วมในการทุจริต พนักงานหรือผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติที่ได้กระทำผิดต้องโดนดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด และได้รับการลงโทษสูงสุดทางวินัยคือให้ออกจากงาน เพราะถือเป็นการเอาเปรียบประชาชนอย่างร้ายแรงในช่วงสถานการณ์เช่นนี้กคช ออกมาตรการช่วยประชาชนที่กระทบจากไวรัส COVID  19 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ดร.ธัชพล กาญจนกูลด้านดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมิได้นิ่งนอนใจต้องการอยู่เคียงข้างประชาชนร่วมฝ่าฟันวิกฤติสำคัญในครั้งนี้ โดยออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนในระยะที่ 1 ทั้งที่เป็นผู้เช่าซื้อและผู้เช่าโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ และ มาตรการช่วยเหลือผู้ค้ารายย่อยในตลาดชุมชนการเคหะแห่งชาติ จำนวน 93 ตลาด 9,900 แผงร้านค้า แบ่งออกเป็น 3 ประเภทตลาด ได้แก่

  • ประเภทตลาดขนาดใหญ่ 5 แห่ง
  • ระดับ Plaza ประเภทตลาดนัด/ตลาดชุมชน 78 แห่ง ไม่มีหลังคา
  • และประเภทตลาดถาวร 10 แห่ง

ทั้งนี้ รูปแบบของมาตรการให้ความช่วยเหลือนั้นแบ่งเป็นดังนี้ คือ

  • สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าในตลาดนั้น การเคหะฯจะลดค่าเช่าแผง 20 % เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563 เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ย่างแท้จริงกว่า 250,000 คน และมั่นใจได้ว่าสามารถจับจ่ายซื้อสินค้าบริโภคและอุปโภคที่ตลาดได้ตามปกติ
  • ส่วนมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าซื้อและผู้เช่าโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ซึ่งปัจจุบันมีผู้ทำสัญญาเช่าซื้อรวมทั้งสิ้น 33,346 ราย และมีผู้ทำสัญญาเช่า 54,488 ราย รวมทั้งสิ้น 88,000 ราย โดยการเคหะแห่งชาติจะยกเว้นค่าปรับค้างชำระหนี้เป็นเวลา 3 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน 2563

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์ต่อไป

นอกจากนี้ การเคหะแห่งชาติยังได้ออกมาตรการ Work from Home เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในสถานที่ทำงาน เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานการเคหะแห่งชาติอีกด้วย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*