ปี 2562 ถือเป็นปีแห่งความท้าทายที่ผู้ประกอบการต่างออกมายอมรับว่าเป็นปีที่ยากในการดำเนินธุรกิจ ด้วยผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจที่ยังไม่ดีขึ้น รวมถึงการประกาศมาตรการควบคุมสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Loan to Value : LTV) ที่ส่งผลต่อกลุ่มผู้บริโภคบางกลุ่มลดลง ซึ่งมีผลต่อการโอนในการรับรู้รายได้และทำกำไรของบริษัทให้ลดลงตามไปด้วย prop2morrow เผยผลประกอบการของ 16 บริษัทอสังหาฯ ในปี 2562 ที่ผ่านมามีเพียง 5 บริษัทเท่านั้นที่สามารถฝ่าวิกฤตและโกยกำไรไปได้ บริษัทฯ ที่ทำกำไรไปได้สูงสุด สูงถึง 211% ในขณะที่ มีผู้ประกอบการมากถึง 11 ราย ที่ต้องเผชิญวิกฤตส่งผลต่อกำไรและรายได้ของบริษัทที่ลดลง และลดลงมากที่สุดถึง -70%

ผลประกอบการ 16 บริษัทอสังหาฯ(บางส่วน) ในปี 2562 

ผลประกอบการ 16 บริษัทอสังหาฯปี62 โนเบิล นำโด่งโกยกำไร 211 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

5 บริษัท อสังหาฯฟันกำไรปี’62

บริษัทฯที่สามารถทำไรในปี 2562 มีเพียง 5 บริษัทฯเท่านั้นจาก 16 บริษัทที่ทางprop2morrow ได้รวบรวมมา โดยบริษัทที่มีกำไรสูงสุดเป็นอันดับ 1 คือ บมจ.โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ มีกำไรสุทธิ 3,071.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 211.17 รองลงมาคือ บมจ.พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค มีกำไรสุทธิ 1,137.92 ล้านบาท (รวมกำไรส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่) เพิ่มขึ้น 107.40 % อันดับที่ 3 บมจ.แสนสิริ มีกำไรสุทธิ 2,392.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.93% อันดับที่ 4 บมจ.เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่นมีกำไรสุทธิ 2,026.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.73% และอันดับ 5 คือ บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์มีกำไรสุทธิ 21,89.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.81%

ผลประกอบการ 16 บริษัทอสังหาฯปี62 โนเบิล นำโด่งโกยกำไร 211 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯอันดับ 1 บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ NOBLE ในปี 2562 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 3,071.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 211.17 % เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีสาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของกำไรจากการขายที่ดินที่รอการพัฒนา และการขายสินทรัพย์เข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารได้ดีขึ้น

ขณะเดียวกันรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 15,279.12 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 บริษัทฯมีรายได้รวม 5,152.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 196.51 % และสูงสุดจากทั้ง 16 บริษัทฯที่ทางprop2morrowได้รวบรวมมา

ผลประกอบการ 16 บริษัทอสังหาฯปี62 โนเบิล นำโด่งโกยกำไร 211 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯอันดับ 2 บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) หรือ PF ในปี 2562 บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 1,137.92 ล้านบาท (รวมกำไรส่วนของผู้เป็นเจ้าของของบริษัทใหญ่) พิ่มขึ้น 107.40 % เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ในขณะที่รายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 21,017.31 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 19,647.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.97% โดยมีสาเหตุมาจาก

1 ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 5.0% โดยแบ่งออกเป็น
2 ธุรกิจโรงแรม มีรายได้จากการประกอบกิจการโรงแรม เพิ่มขึ้น 41.3%
3 รายได้ค่าเช่าและบริการลดลง 45.8%
4 รายได้อื่นเพิ่มขึ้น 90.7%
5 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ลดลง 3.1%
6 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน เพิ่มขึ้นจากการลงทุนโครงการใหม่ในกิจการร่วมค้า 23.3%
7 ฐานะทางการเงินของบริษัท
-สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้น 2.60%
-หนี้สินรวม เพิ่มขึ้น 3.07%
-ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ้น 1.36%

ผลประกอบการ 16 บริษัทอสังหาฯปี62 โนเบิล นำโด่งโกยกำไร 211 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯอันดับ 3 บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) หรือ SIRI ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,392.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.93% เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว สำหรับรายได้รวมของบริษัทฯ ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 27,192.33 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 27,590.09 ล้านบาท ลดลง 1.44%

ผลประกอบการ 16 บริษัทอสังหาฯปี62 โนเบิล นำโด่งโกยกำไร 211 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯอันดับ 4 บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SC ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,026.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.73% เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว เป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้ ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 17,786.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.67% เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่บริษัทฯ มีรายได้รวม 15,647.41 ล้านบาท และเป็นบริษัทที่มีรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็นอันดับ 3 รองจาก บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน)

ผลประกอบการ 16 บริษัทอสังหาฯปี62 โนเบิล นำโด่งโกยกำไร 211 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯอันดับ 5 บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ GOLD ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 21,89.89 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.81% เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว และมีรายได้รวม เพิ่มขึ้น 9.37% โดยในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 17,358.65 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 15,871.30 ล้านบาท สำหรับงบการเงินของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) มีรอบระยะเวลาบัญชี 1 ตุลาคม – 30 กันยายน

11 บริษัทอสังหาฯ กำไรร่วงหนักถึง -70%

ปี2562 บริษัทอสังหาฯมีกำไรลดลงจากปี 2561 เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียว มีบริษัทมากถึง 11 บริษัท จากทั้ง 16 บริษัทอสังหาฯที่ทางprop2morrow ได้รวบรวมข้อมูลมานั้น โดยกำไรที่ลดลงสูงสุด 3 อันดับ กำไรลดลงสูงสุดถึง 70.87% รองลงมาคือ กำไรลดลง 56.22% และอันดับ 3 กำไรลดลง 28.93%  ได้แก่ บมจ.อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ , บมจ.เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ และ บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ ตามลำดับ

ผลประกอบการ 16 บริษัทอสังหาฯปี62 โนเบิล นำโด่งโกยกำไร 211 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ
บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 10,024.91 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 10,475.43 ล้านบาท ลดลง 4.30% ขณะที่ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 37,042.56 ลดลง 7.05% เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 39,851.63 ล้านบาท และลดลงติดต่อกันเป็นปีที่ 2 ซึ่งในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้รวม 41,922.69 ล้านบาท

ผลประกอบการ 16 บริษัทอสังหาฯปี62 โนเบิล นำโด่งโกยกำไร 211 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯบริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ SENA ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 890.05 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 939.61 ล้านบาท ลดลง 5.27% สำหรับปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,297.59 ล้านบาท ลดลง 4.37% เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 5,539.56 ล้านบาท

ผลประกอบการ 16 บริษัทอสังหาฯปี62 โนเบิล นำโด่งโกยกำไร 211 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯบริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ SPALI ในปี 2562 บริษัท มีกำไรสุทธิ 5,402.76 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 5,770.42 ล้านบาท ลดลง 6.37% ขณะที่บริษัทฯ มีรายได้รวม 24,191.53 ล้านบาท ลดลง 6.27% เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกันในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 25,809.53 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ ลดลง 8% เป็นสาเหตุมาจากการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศบังคับใช้หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่ออื่นที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย โดยการกำหนดเพดานอัตราส่วนเงินให้สินเชื่อต่อมูลค่าหลักประกัน (LTV Ratio) ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น คิดเป็น 11.9%

ผลประกอบการ 16 บริษัทอสังหาฯปี62 โนเบิล นำโด่งโกยกำไร 211 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ LPN ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,256.04 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,367.27 ล้านบาท ลดลง 8.14% ขณะที่ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 10,040.40 ล้านบาท ลดลง 11.16% เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 11,301.89 ล้านบาท

ผลประกอบการ 16 บริษัทอสังหาฯปี62 โนเบิล นำโด่งโกยกำไร 211 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 3,027.13 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 บริษัทฯ กำไรสุทธิ 3,337.95 ล้านบาท ลดลง 9.31% ขณะที่บริษัทฯ มีรายได้รวม 14,122.12 ล้านบาท ลดลง 15.12% เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 16,637.83 ล้านบาท และมีรายได้รวมลดลงสูงสุดเป็นอันดับ 3 รองจาก บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ผลประกอบการ 16 บริษัทอสังหาฯปี62 โนเบิล นำโด่งโกยกำไร 211 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯบริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ PSH ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 5,358.81 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 6,022.37 ล้านบาท ลดลง 11.02% และปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 40,152.24 ล้านบาท ลดลง 10.91% เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 45,070.52 ล้านบาท

ผลประกอบการ 16 บริษัทอสังหาฯปี62 โนเบิล นำโด่งโกยกำไร 211 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ S ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,143.75 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 1,286.71 ล้านบาท ลดลง 11.11% โดยมีสาเหตุหลักมาจากหลายปัจจัย ได้แก่ อัตรากำไรของโรงแรม 2 แห่ง ในโครงการ Crossroads เฟส 1 ยังไม่สูงนักเนื่องจากเพิ่งเริ่มเปิดกิจการ การปรับตัวสูงขึ้นของต้นทุนทางการเงินเนื่องจากการขยายกิจการ SHR บริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้คืนเงินกู้เพื่อเข้าซื้อกิจการกลุ่มโรงแรม และเพิ่มทุนได้สำเร็จ ภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากการเติบโตของรายได้ ซึ่งในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 13,377.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49.71% เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน โดยปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 8,935.94 ล้านบาท และมีรายได้เติบโตเป็นอันดับที่ 2 รองจาก บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

ผลประกอบการ 16 บริษัทอสังหาฯปี62 โนเบิล นำโด่งโกยกำไร 211 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯบริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ AP ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 3,067.51 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 3865.41 ล้านบาท ลดลง 20.64% ขณะที่ปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 24,975.23 ล้านบาท ลดลง 13.55% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกัน โดยปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 28,890.09 ล้านบาท

ผลประกอบการ 16 บริษัทอสังหาฯปี62 โนเบิล นำโด่งโกยกำไร 211 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ QH ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 2,853.86 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 3,800.74 ล้านบาท ลดลง 24.91% โดยลดลงสูงที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจาก บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขณะในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 12,876.44 ล้านบาท ลดลง 28.93% เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 18,117.66 ล้านบาท และมีรายได้รวมในปี 2562 ลดลงสูงสุดเป็นอันดับที่ 1

ผลประกอบการ 16 บริษัทอสังหาฯปี62 โนเบิล นำโด่งโกยกำไร 211 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯบริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ MJD ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 320.97 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 733.14 ล้านบาท ลดลง 56.22% โดยลดลงสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 รองจาก บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ขณะที่ในปี 2562 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,279.91 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.70% เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 6,236.53 ล้านบาท

ผลประกอบการ 16 บริษัทอสังหาฯปี62 โนเบิล นำโด่งโกยกำไร 211 | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ANAN ในปี 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 704.66 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2561 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 24,19.43 ล้านบาท ลดลง 70.87% โดยลดลงสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 จากสาเหตุในเรื่องของสถานการณ์และปัจจัยลบของตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้เป็นผลมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ซึ่งลดลงถึง 52.3% นอกจากนี้ยอดโอนของโครงการร่วมทุนที่สร้างเสร็จพร้อมโอนในปี 2562 น้อยกว่า ปี 2561 ที่มีโครงการร่วมทุนขนาดใหญ่สร้างเสร็จและเริ่มโอน ขณะที่ในปี 2562 บริษัทมีรายได้รวม 10,320.22 ล้านบาท ลดลง 19.97% เมื่อเทียบกับช่วงระยะเวลาเดียวกัน ในปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้รวม 12,896.02 ล้านบาท และบริษัทฯ มีรายได้รวมลดลงสูงสุดเป็นอันดับที่ 2 รองจาก บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนปี 2563 เป็นปีที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ยังคงเผชิญกับปัจจัยลบที่รุมเร้า ยากต่อการควบคุม ไม่ว่าจะเป็นภาวะตลาดอสังหาฯ ขาลงที่ส่งผลกระทบมาตั้งแต่ปี 2562 และลากยาวมาถึงปี 2563 ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทยและระดับโลกที่ยังไม่มีแนวโน้มว่าจะดีขึ้น ปัญหาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) ที่ส่งผลกระทบต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (9 มีนาคม 2563) และยังไม่มีความแน่ชัดของการหยุดแพร่ระบาด ทำให้ในปี 2563 นี้เอง ผู้ประกอบการแต่ละค่ายต่างปรับตัวและระวังตัวกันมากยิ่งขึ้น จะเห็นได้จากการเปิดโครงการที่ลดลงจากเดิม รวมทั้งการปรับกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดภายใต้วิกฤตที่กำลังเผชิญอยู่ในตอนนี้ ในอีกไม่กี่สัปดาห์กำลังจะผ่านพ้นไตรมาส 1 ของปี’63 ทิศทางของผู้ประกอบการแต่ละบริษัทอสังหาฯ ในปีนี้จะเป็นอย่างไร แต่ละค่ายจะงัดไม้เด็ดเพื่อมาสู้สภาวะตลาดอสังหาฯ อย่างไรเพื่อให้อยู่รอด รวมทั้งกลวิธีที่จะทำให้บริษัทฯ กลับมาทำกำไรและเพิ่มรายได้จากการดำเนินกิจการอีกครั้ง สำหรับในปี 2563 นั้นยังคงต้องรอติดตาม…

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*