บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอชี้แจงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สำหรับผลประกอบการประจำปี 2562 ยังคงมาจากรายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก

บริษัทมียอดขายของปี 2562 เท่ากับ 35,601 ล้านบาท ลดลง 15,065 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 29.7 เมื่อเทียบกับปี 2561 โดยยอดขายลดลงจากกลุ่มผลิตภัณฑ์ทาวน์เฮ้าส์, บ้านเดี่ยว และอาคารชุด 7,898 ล้านบาท, 3,264ล้านบาท และ 3,903 ตามลำดับ เนื่องมาจากจำนวนโครงการที่เปิดลดลงและมาตรการ LTV ใหม่ที่มีผลบังคับใช้วันที่1 เม.ย. 2562

รายได้

สำหรับปี 2562 บริษัทมีรายได้ทั้งหมดมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 39,885 ล้านบาท และรายได้อื่น 267 ล้านบาท รวมรายได้เท่ากับ 40,152 ล้านบาท

สำหรับผลประกอบการของปี 2562 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ มีรายได้ 39,885 ล้านบาท ลดลง 4,580 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.3 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรายได้จากบ้านทาวน์เฮ้าส์ลดลง 4,456 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 19.9 รายได้จากบ้านเดี่ยว ลดลง 1,096 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 12.3 ซึ่งเป็นผลมาจากมาตรการ LTV ที่มีผลบังคับใช้วันที่ 1 เม.ย. 2562

ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์

สำหรับปี 2562 บริษัทมีต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 25,754 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.6 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สุทธิ ในขณะที่ต้นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ของปีก่อนเท่ากับ 28,814 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.8 ของรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สุทธิ ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากการบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อัตรากำไรขั้นต้น

สำหรับปี 2562 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นร้อยละ 36.1 ปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่ร้อยละ 35.6 ซึ่งมาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์คอนโดเป็นหลักที่มีอัตรากำไรขั้นต้นค่อนข้างสูง

ค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหาร

บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสำหรับปี2562 เท่ากับ 7,060 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.6 ของรายได้รวม โดยลดลงจากปีก่อน เท่ากับ 935 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.7 โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการขายลดลง เท่ากับ675 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 17.0 และค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงเท่ากับ 260 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 6.4

ต้นทุนทางการเงิน

สำหรับปี 2562 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินประมาณ 324 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อนจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเป็นหลักอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 0.72 และอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยหักเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต่อทุนเท่ากับ 0.68 ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ดีจากการบริหารจัดการหนี้สินของบริษัท และบริษัทย่อยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2562 เท่ากับ 5,359 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.3 ของรายได้รวม และกำไรของปีก่อน เท่ากับ 6,022 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.5 ของรายได้รวม โดยบริษัทมีกำไรลดลงเท่ากับ 663 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 11.0 มาจากรายได้จากการขายที่ลดลง 4,580 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.3

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 กลุ่มธุรกิจอสังหาฯ มีโครงการที่เริ่มเปิดขายและยังดำเนินงานอยู่ (Active Project)จ านวน 189 โครงการ มูลค่ารวมโครงการ (Total project value) 214,071 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  • ทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 112 โครงการ มูลค่ารวม 88,971 ล้านบาท
  • บ้านเดี่ยว จำนวน 45 โครงการ มูลค่ารวม 50,890ล้านบาท
  • โครงการอาคารชุดของกลุ่มธุรกิจ Value จำนวน 22 โครงการ มูลค่ารวม 46,051 ล้านบาท
  • และโครงการอาคารชุดของกลุ่มธุรกิจ Premium จำนวน 10 โครงการ มูลค่ารวม 28,159 ล้านบาท

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 86,782 ล้านบาท โดยเพิ่มขึ้นจากโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาเป็นหลัก และบริษัทมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ประกอบด้วย เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 6,000 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจำนวน 500 ล้านบาท และหุ้นกู้จำนวน 24,600 ล้านบาท ทั้งนี้เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและบริหารสภาพคล่องของบริษัท

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*