รฟม. จัดการประชุมเพื่อทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี)ระยะทางรวม 16 กิโลเมตร จำนวน 16 สถานี คาดสามารถขออนุมัติดำเนินโครงการจากครม.ได้กลางปี 64 เริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปี 65 และเปิดให้บริการได้ภายในปี70
เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน) หรือ รฟม. เป็นประธานเปิดการประชุมเพื่อทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Market Sounding) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อทดสอบความสนใจและรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะจากตัวแทนของภาคเอกชน เพื่อนำไปประกอบการศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการที่เหมาะสมต่อไป

 

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่ สายสีแดง (โรงพยาบาลนครพิงค์ – แยกแม่เหียะสมานสามัคคี) เป็นระบบรถรางไฟฟ้า (LRT/Tram) ทางวิ่งผสมระดับดินและใต้ดิน มีแนวเส้นทางตามแนวเหนือใต้ ระยะทางรวมประมาณ 16 กิโลเมตร มีจำนวนสถานีทั้งหมด 16 สถานี แบ่งเป็นสถานีระดับพื้นดิน 9 สถานี และสถานีใต้ดิน 7 สถานี  มีกรอบวงเงินลงทุนโครงการประมาณ 27,000 ล้านบาท โดยกำหนดอัตราค่าโดยสารแบบตามระยะทาง ประมาณ 15 -30 บาทต่อเที่ยว

โดยผลการศึกษาวิเคราะห์พบว่า โครงการฯ มีผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ประมาณร้อยละ 13 ทั้งนี้ รฟม. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้ดำเนินการในส่วนของการจัดเตรียมข้อมูลโครงการเพื่อนำเสนอขออนุมัติการดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรี (ครม.)ตามขั้นตอนที่กำหนดในพระราชบัญญัติการร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 ซึ่ง รฟม. จะนำข้อมูลและข้อคิดเห็นจากการประชุมครั้งนี้ ไปประกอบการพิจารณารูปแบบการร่วมลงทุนโครงการ ขออนุมัติดำเนินโครงการและรูปแบบการลงทุน และจัดเตรียมเอกสารโครงการเพื่อคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในงานด้านต่างๆ เช่น งานโยธา ระบบรถไฟฟ้า การเดินรถ งานบำรุงรักษา และงานให้บริการต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถขออนุมัติดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรีราวกลางปี 2564 เริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2565 และสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2570

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*