เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งในหัวข้อสาระสำคัญมี เรื่อง ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

 

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วดำเนินการต่อไปได้

มท. เสนอว่า เนื่องจากกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้าย ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคาร ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งรูปแบบและวิธีการก่อสร้างอาคารในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป ประกอบกับข้อกำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าวยังมีรายละเอียดบางประการที่จะต้องกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการป้องกันฝุ่นละออง ความปลอดภัยของนั่งร้าน ค้ำยัน ปั้นจั่นหอสูง (ทาวเวอร์เครน) และเดอร์ริกเครน ดังนั้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าวเพื่อกำหนดรายละเอียดบางประการเพิ่มเติม เกี่ยวกับความปลอดภัยของนั่งร้าน ค้ำยัน ปั้นจั่นหอสูง (ทาวเวอร์เครน) และเดอร์ริกเครน (การใช้งานเพื่อรื้อถอนทาวเวอร์เครนลงจากตัวอาคาร) เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง ความปลอดภัย การสาธารณสุข และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จึงได้เสนอร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาเพื่อดำเนินการ

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง 

1.กำหนดให้ในระหว่างการก่อสร้างอาคารที่มีความสูงตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ที่มีระยะราบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของความสูงของอาคารนั้น หรืออาคารซึ่งอยู่ในโครงการจัดสรรที่ดิน เจ้าของผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ ต้องมีมาตรการป้องกันฝุ่นละออง เช่น ล้อมอาคารด้วยวัสดุหรืออุปกรณ์เพื่อป้องกันฝุ่นละออง ปิดหรือคลุมกองวัสดุที่มีฝุ่นละออง การขนย้ายวัสดุที่ทำให้เกิดฝุ่นละอองต้องปิดให้มิดชิด การผสมคอนกรีตหรือการไสไม้ต้องทำในพื้นที่ปิดล้อม และทำความสะอาดล้อรถทุกชนิดก่อนนำออกนอกบริเวณสถานที่ก่อสร้าง

2.กำหนดให้ในระหว่างก่อสร้างอาคารต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของนั่งร้านและค้ำยัน ที่ใช้รับน้ำหนักส่วนต่าง ๆ ของอาคารที่สร้างขึ้นเป็นประจำสำหรับการก่อสร้างอาคารที่สูงตั้งแต่สามชั้นขึ้นไป หรือที่มีความสูงของนั่งร้านและค้ำยันตั้งแต่ 4 เมตรขึ้นไป หรือที่ใช้สำหรับก่อสร้างอาคารประเภทที่ใช้พื้นไร้คาน โดยบันทึกผลการตรวจสอบเพื่อให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข เช่น ผู้ดำเนินการต้องยื่นแผนผัง แบบแปลน การติดตั้งและรื้อถอน การตรวจสอบส่วนประกอบอุปกรณ์ ต้องเป็นไปตามคู่มือหรือตามข้อกำหนดของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

3.กำหนดให้นั่งร้านและค้ำยันที่สร้างด้วยโลหะ ฐานรองรับต้องรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่าสองเท่าของน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่บรรทุกบนนั่งร้านและค้ำยันนั้น และไม่น้อยกว่าสี่เท่าสำหรับนั่งร้านและค้ำยันที่สร้างด้วยไม้

4.กำหนดให้ในระหว่างก่อสร้างอาคารต้องมีการตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของปั้นจั่น โดยเฉพาะปั้นจั่นหอสูงที่ใช้สอยเป็นประจำ โดยบันทึกผลการตรวจสอบเพื่อให้นายช่างหรือนายตรวจตรวจดูได้และต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไข เช่น ผู้ดำเนินการต้องยื่นแผนผัง แบบแปลน การติดตั้งและรื้อถอน การตรวจสอบส่วนประกอบอุปกรณ์ ต้องเป็นไปตามคู่มือหรือตามข้อกำหนดของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

5.กำหนดให้นำหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการก่อสร้างตามข้อ 4. มาใช้บังคับแก่การรื้อถอนอาคารโดยอนุโลม 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*