ครม.มีมติอนุมัติ ธอส.จัดตั้งบริษัทและถือหุ้นในธุรกิจรับประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยหรือการรับประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งบริษัท การร่วมกิจการกับบุคคลอื่น และการถือหุ้นในกิจการตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 2 ฉบับ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งบริษัทหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับหรือเนื่องในการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 รวม 2 ฉบับ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา โดยให้รับความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วดำเนินการต่อไปได้

สาระสำคัญของร่างกฎกระทรวง

  1. ร่างกฎกระทรวงเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การจัดตั้งบริษัทหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับหรือเนื่องในการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. …. กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทหรือร่วมกิจการกับบุคคลอื่น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับหรือเนื่องในการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ดังนี้

1.1 การร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับหรือเนื่องในการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ให้ดำเนินการได้กรณีเกี่ยวกับการสร้างระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ต่อการให้บริการของ ธอส. โดยให้ ธอส. ร่วมกิจการกับบุคคลผู้ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ ธอส. อาจกำหนดหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขเพิ่มเติมในข้อบังคับที่คณะกรรมการ ธอส. กำหนดด้วยก็ได้

1.2 การจัดตั้งบริษัทหรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับหรือเนื่องในการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยนอกจากกรณีที่กำหนดไว้ตามข้อ 1.1 ให้ ธอส. ยื่นขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรายกรณี

  1. ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2518) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ฯ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ฯ เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกอบกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของ ธอส. ดังนี้

2.1 การจัดตั้งบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานเพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. หรือการรับประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. ให้ ธอส. จัดตั้งเป็นบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด โดยต้องมีวัตถุประสงค์ข้อใดข้อหนึ่งเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินกิจการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ ธอส. กำหนด

2.2 การร่วมกิจการกับบุคคลอื่นเพื่อดำเนินกิจการเกี่ยวกับการรับประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. หรือการรับประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นหลักประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส. ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ ธอส. กำหนด

2.3 ในกรณีที่การจัดตั้งบริษัท องค์กร หรือหน่วยงานตามข้อ 2.1 หรือการร่วมกิจการกับบุคคลตามข้อ 2.2 ทำให้ ธอส. มีทุนรวมอยู่ในกิจการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 25 ให้ ธอส. ยื่นขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรายกรณี

2.4 การประกอบธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัย  ให้ ธอส. ดำเนินการได้โดยถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดที่มีการประกอบธุรกิจดังกล่าว ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการ ธอส. กำหนด และในกรณีที่การถือหุ้นทำให้ ธอส. มีทุนรวมอยู่ในกิจการดังกล่าวเกินกว่าร้อยละ 25 ให้ ธอส. ยื่นขออนุญาตต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรายกรณี

2.5 การประกอบกิจการอื่นตามมาตรา 3 (18) แห่งพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานของธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ให้ธนาคารกระทำได้เฉพาะกิจการอันจำเป็นที่เกี่ยวเนื่องกับหรือเป็นประโยชน์ในกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารของธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*