นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม บริษัท พฤกษา   โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) PSH เข้ารับพระราชทาน “ปริญญาเศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากผลงานการบริหารงานด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่โดดเด่น โดยการนำเทคโนโลยีการก่อสร้างบ้านที่ทันสมัยมาใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืน จนทำให้พฤกษา เรียลเอสเตท ประสบความสำเร็จก้าวขึ้นเป็นผู้นำในวงการอสังหาริมทรัพย์ของไทย และในครั้งนี้นับเป็นปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ใบที่สี่ที่ได้รับมา

โดยในปี 2555 ได้รับปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ เป็นใบแรก ในปี 2557 ได้รับปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมโยธา จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม และในปี 2560 ได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา” มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*