วันที่ 20 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1 ให้ลดอัตราภาษีร้อยละ 50 ของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ ได้แก่

1.1 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดที่เจ้าของครอบครองเป็นบุคคลธรรมดาใช้เป็นที่อยู่อาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามกฎหมาย

1.2 ที่ดินที่เป็นที่ตั้งโรงผลิตไฟฟ้า รวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นอันเกี่ยวข้องกับการผลิตไฟฟ้า

1.3 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใช้เป็นเขื่อน ที่ใช้เพื่อการผลิตไฟฟ้า

2 ให้ลดอัตราภาษีร้อยละ 90 ของภาษีที่ต้องชำระ ได้แก่

2.1 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นอสังหาริมทรัพย์รอการขายที่หน่วยงานดังต่อไปนี้ได้มาเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่อสังหาริมทรัพย์ตกเป็นของหน่วยงาน
-ธุรกิจสถาบันการเงิน
-สถาบันการเงินเฉพาะกิจ
-สถาบันการเงินประชาชน
-บริษัทบริหารสินทรัพย์

2.2 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นโครงการจัดสรรเพื่ออยู่อาศัยหรืออุตสาหกรรมเป็นเวลา 3 ปี นับแต่วันได้รับอนุญาตในการจัดสรร

2.3 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นอาคารชุด เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันได้รับอนุญาตก่อสร้างอาคารชุด

2.4 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างของผู้ประกอบการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็นนิคมอุตสาหกรรม เป็นเวลาไม่เกิน 3 ปี นับแต่วันได้รับอนุญาตจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม

2.5 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ได้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน กฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หรือกฎหมายว่าด้วยการนิคมอุตสาหกรรม และผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายดังกล่าวยังไม่ได้ขายเป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562

2.6 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการสถาบันอุดมศึกษา

2.7 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้ประโยชน์ในกิจการโรงเรียนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน ดังนี้
-โรงเรียนในระบบ
-โรงเรียนนอกระบบ ประเภทสอนศาสนา
-โรงเรียนนอกระบบ ประเภทศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา)
-โรงเรียนนอกระบบ ประเภทสถาบันศึกษาปอเนาะ

2.8 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในสถานที่ให้บริการแก่ประชาชน ได้แก่
-การเล่นกีฬาแต่ละชนิดที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้
-สวนสัตว์
-สวนสนุก
-ที่จอดรถของการรถไฟฟ้า
-ที่ดินที่เป็นที่จอดรถโดยสารสาธารณะ

2.9 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างในสนามบินใช้เป็นทางวิ่ง ทางขับ และลานจอดอากาศยาน

2.10 ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ตั้งของถนนหรือทางยกระดับพิเศษตามกฎหมาย

อ่านเพิ่มเติมคลิก >>>>ลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*