เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศกฎกระทรวงเรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562 โดยมีใจความสำคัญดังนี้

 

การคำนวณมูลค่าที่ดิน

1 ให้พนักงานประเมินใช้ราคาที่ดินตามบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินที่กรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จัดส่งให้ เป็นฐานในการคำนวณภาษีของที่ดินดังนี้

(1)ที่ดินที่มีโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ตาม น.ส. 3 ก. ให้ประเมินเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินกับแปลงที่ดินใกล้เคียงที่มีสภาพคล้ายคลึงกันและมีระยะความลึกของแปลงที่ดินใกล้เคียงกัน โดยตรวจสอบจากแผนที่ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน เป็นฐานในการคำนวณภาษีที่ดิน

(2)ที่ดินที่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน นอกเหนือจาก (1) หรือที่ดินที่ไม่มีหนังสือสำคัญแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน ให้ใช้ราคาที่ดินตามบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินรายเขตปกครองที่กรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษืพื้นที่จัดส่งให้ เป็นฐานในการคำนวณภาษีของที่ดิน

2 การคำนวณที่ดินที่มีสภาพเป็นบ่อลึกจากระดับพื้นดินเกิน 3 เมตร บ่อที่เกิดจากการทำเหมือง และบ่อน้ำบาดาล ให้คำนวณมูลค่าเป็นจำนวนร้อยละ 25 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน ทั้งนี้ไม่รวมถึงทะเลสาบในหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งได้กำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามสภาพไว้แล้ว

3 การคำนวณมูลค่าที่ดินที่มีแนวเขตเดินสายไฟฟ้าแรงสูงพาดผ่าน ให้คำนวณมูลค่าเป็นจำนวนร้อยละ 30 ของราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดิน โดยมีพื้นที่การคำนวณ ดังนี้

-ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 69 กิโลโวลต์ ให้วัดจากระยะกึ่งกลางเสาด้านละ 9.00 เมตร
-ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 115 กิโลโวลต์ ให้วัดจากระยะกึ่งกลางเสาด้านละ 12.00 เมตร
-ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 132 กิโลโวลต์ ให้วัดจากระยะกึ่งกลางเสาด้านละ 12.00 เมตร
-ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 230 กิโลโวลต์ ให้วัดจากระยะกึ่งกลางเสาด้านละ 20.00 เมตร
-ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 300 กิโลโวลต์ ให้วัดจากระยะกึ่งกลางเสาด้านละ 20.00 เมตร
-ขนาดสายส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ ให้วัดจากระยะกึ่งกลางเสาด้านละ 40.00 เมตร

การคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้าง

4 ให้ใช้ราคาสิ่งปลูกสร้างที่กรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษืพื้นที่จัดส่งให้ เป็นฐานการคำนวณภาษีของสิ่งปลูกสร้าง กรณีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้าง ให้พนักงานประเมินเทียบเคียงราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างตามบัญชีเทียบเคียงสิ่งปลูกสร้างตามที่กรมธนารักษ์หรือสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จัดส่งให้

เมื่อกรมธนารักษ์ได้จัดทำบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษแล้วให้ใช้ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษตามตามกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นฐานในการคำนวณภาษีของสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษ

5 สิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษ ที่ไม่สามารถเทียบเคียงบัญชีตามกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ตามข้อ 4 ให้พนักงานแจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีนำส่งเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงมูลค่าสิ่งปลูกสร้างเพื่อประกอบการพิจารณากำหนดราคาของสิ่งปลูกสร้างต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจนำเสนอไปยังคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด เพื่อให้คำแนะนำในเบื้องต้นเกี่ยวกับการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษดังกล่าว

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณากำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างอื่นที่ไม่ปรากฏในบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษตามที่กรมธนารักษ์จัดทำขึ้น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งไปที่กรมธนารักษ์เพื่อจัดทำเป็นบัญชีสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษต่อไป

6 ให้ใช้ราคาสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุดตามบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของห้องชุด เป็นฐานในการคำนวณภาษีของสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ >>>>กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการคำนวณมูลค่าที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*