วันที่ 11 ธันวาคม 2562 กระทรวงมหาดไทยออกประกาศ การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยมีใจความสำคัญ ดังนี้

ตามที่พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 กำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป นั้น จากความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังในการออกกฎหมายลำดับรองอีก 8 ฉบับ ซึ่งยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ จากความล่าช้าดังกล่าว ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ชัดเจน และไม่สามารถดำเนินการแจ้งบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องครบถ้วนตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด และระเบียบซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาในการประกาศใช้กฎหมายลำดับรอง จึงเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เป็นการทั่วไป

 

1 ความคิดเห็น

 1. รับกรรมไปตามๆกัน
  -เจ้าของตึกแถวริมถนนที่ทำการค้าขายไม่ได้ ค้าขายไม่ดี เห็นตึกร้างปิดประตูอยู่ทั่วเมือง
  -คนที่ทำมาหากินมีบ้านอยู่อาศัย ล้วนมีที่ดินมีตึกแถวไว้ใช้ค้าขาย
  -ลูกหลานชาวนาที่เข้ามาทำงานในกทม ทิ้งที่นาที่พ่อแม่ยกให้ไว้กลายเป็นที่ดินรกร้าง
  -ชาวนาอายุมากแล้ว ไม่มีแรงทำนาต่อ หรือมีแรงทำได้ไม่กี่แปลง ที่ดินที่เหลือกลายเป็นที่รกร้าง
  -พ่อแม่ที่ซื้อที่ดินมาเพื่อจะยกให้ลูก อีกหน่อยพ่อแม่ไม่ต้องคิดทำอะไรไว้ให้ลูกอีกแล้วหรือ
  -ที่ดินที่พ่อแม่ยกให้ ลูกมีแต่ที่ดินแต่ไม่มีเงินมาจ่ายภาษี

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*