กรมที่ดินเร่งดำเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศถือปฏิบัติ โดยคาดว่าน่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 1พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนถึงวัน 24 ธันวาคม 2563

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2562 ระยะที่ 2 ซึ่งเกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมที่ดินในการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์ ดังนี้

1.ค่าจดทะเบียนการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์เนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนในคราวเดียวกัน ร้อยละ 0.01 สำหรับกรณีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์จากผู้จัดสรรที่ดิน ที่เป็นที่ดินพร้อมอาคาร ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว หรืออาคารพาณิชย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือที่ดำเนินการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาลตามกฎหมาย

2. ค่าจดทะเบียนการโอนและจำนองห้องชุด เนื่องมาจากการจดทะเบียนโอนในคราวเดียวกันร้อยละ 0.01     สำหรับการโอนกรรมสิทธิ์จากผู้ประกอบการที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด

3. ราคาซื้อขายตามข้อ 1.และข้อ 2.ไม่เกินสามล้านบาท และวงเงินจำนองไม่เกินสามล้านบาท

ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมที่ดินเร่งดำเนินการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เพื่อให้สำนักงานที่ดินทั่วประเทศถือปฏิบัติ โดยคาดว่าน่าจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาในวันที่ 1พฤศจิกายน 2562 ซึ่งจะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป จนถึงวัน 24 ธันวาคม 2563 จึงขอให้เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด สาขา ส่วนแยก สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการประชาชนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรการดังกล่าวต่อไป

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*