สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เตรียมจัดงานประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน ครั้งที่ 22 พร้อมเร่งผลักดันกฎหมายวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สินช่วยยกระดับมาตรฐานการประเมินของไทย

 

นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล ในฐานะประธานสมาคมผู้ประเมินราคาแห่งอาเซียน เปิดเผยว่า สมาคมผู้ประเมินราคาแห่งอาเซียนThe ASEAN Valuers Association (AVA) ก่อตั้งในปี 2524 ปัจจุบันมี ประเทศสมาชิก 8 ประเทศในอาเซียนและลาว และพม่า มีสถานะเป็นผู้สังเกตการณ์ สำหรับ AVA จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ การพัฒนามาตรฐาน การนำเทคโนโลยี่ใหม่ๆ มาใช้ รวมถึงการแก้ปัญหาด้านการประเมินค่าทรัพย์สินของประเทศสมาชิก นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงกับสมาคมผู้ประเมินค่าในภูมิภาคอื่นๆ อย่างเช่น เกาหลี ญี่ปุ่น หรือสมาคมในทวีปยุโรป ในการแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อนำความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนามาตรฐานให้กับประเทศสมาชิก

ในปีนี้ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นประธานอาเซียน โดยสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย จึงใช้โอกาสนี้เสนอต่อ AVA เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม สภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน ครั้งที่ 22 ขึ้นในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2562 ที่โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ซึ่งผมได้รับเกียรติให้เป็นประธานสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียนในระหว่างปี-2562-2563 นี้อีกด้วย

สำหรับการประชุมในครั้งนี้จะเป็นโอกาสสำคัญต่อการผลักดันให้ไทยได้ยกระดับวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สิน เนื่องจากที่ผ่านมาประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายควบคุมวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สิน และไม่มีหน่วยงานตามกฎหมายที่จะกำกับดูแลมาตรฐานการประเมินราคา ประเทศไทยจึงได้เกิดปัญหาจากการประเมินราคาอยู่บ่อยครั้งตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยทางสมาคมได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาร่วมประชุม เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในการมีกฎหมายควบคุมมาตรฐาน และพัฒนาการด้านต่างๆ ของการประเมินราคาทรัพย์สินในแต่ละประเทศสมาชิก AVA

นายกิตติ พัฒนพงศ์พิบูล

นายกิตติ กล่าวว่า วิชาชีพการประเมินราคามีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ถ้าการประเมินขาดมาตรฐานที่ดี หรือมีปัญหาด้านจริยธรรมมีการประเมินราคาที่สูงเกินไปหรือต่ำเกินไปโดยไม่มี กฎหมายควบคุมก็จะเกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจการเงินของประเทศไทย ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนคือ ช่วงก่อนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศในปี 2540 ได้มีการประเมินราคาหลักประกันที่สูงเกินจริง จนทำให้ ธนาคารเกิดความเสียหาย และเกิดเป็นปัญหาต่อระบบสถาบันการเงินและระบบเศรษฐกิจของประเทศครั้งใหญ่

“กรณีล่าสุด คือ การประเมินราคาหลักประกันที่อยู่อาศัยที่สูงเกินจริงหรือที่เรียกกันว่า สินเชื่อเงินทอน จนธนาคารแห่งประเทศไทยต้องออกแนวนโยบายในการกำกับดูแลการปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือมาตรการ LTV จนเป็นปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลให้ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ภาวะชะลอตัวอยู่ในขณะนี้ ซึ่งปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นจากการที่เราไม่มีเครื่องมือในการกำกับดูแล เหมือนวิชาชีพอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น แพทย์ สถาปนิก หรือวิศวกรจึงควรที่จะต้องเร่งผลักดันกฎหมายวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สินซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีชุดที่แล้วให้มีผลบังคับใช้โดยเร็ว” นายกิตติ กล่าว

อนึ่ง :สมาคมฯได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2529 เป็นผลจากการเข้าเป็นสมาชิกกับ “สมาคมผู้ประเมินราคาทรัพย์สินแห่งอาเซียน” จากมติดังกล่าวประเทศไทยในฐานะสมาชิกจึงต้องดำเนินการจัดตั้ง “สมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย” ขึ้นเพื่อทำหน้าที่ประสานงานกับสมาคมผู้ประเมินราคาทรัพย์สินแห่งอาเซียน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อส่งเสริมการผลิตบุคลากรด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินกำหนดและพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ร่วมมือและประสานงานกับสมาคมผู้ประเมินราคาทรัพย์สินแห่งอาเซียนและสถาบันที่มีวัตถุประสงค์คล้ายคลึงกันทั้งภายในและภายนอกประเทศ

ด้วยพันธกิจพัฒนาและปรับปรุงมาตรฐานสำหรับการประกอบวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สินสู่ระดับสากล สร้างความเชื่อมั่นต่อสมาชิกและผู้ใช้บริการในวิชาชีพประเมินมูลค่าทรัพย์สิน สมาคมจึงมีความประสงค์ในการผลักดันให้เกิดกฎหมายวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สิน ซึ่งบทสรุปจากการประชุมสภานักประเมินราคาแห่งอาเซียน ครั้งที่ 22 นี้ จะนำไปสู่การผลักดันกฎหมายวิชาชีพการประเมินราคาทรัพย์สินในประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 

 

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*