นายประทีป ทีปกรสุขเกษม ประธานกรรมการ (กลาง ) นายรังสี ทีปกรสุขเกษม (ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหาร บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)หรือ SMART  จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1ประจำปี 2562 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 2(SMART-W2) จำนวน 92,000,048 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1 บาท อายุ 2 ปี  จัดสรรให้ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับจัดสรร       SMART-W2 (Record Date) ในวันที่ 19 ก.ย. 62  และจัดสรร SMART-W2 ให้ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น  ในวันที่ 4 ต.ค.62 ณ ห้องบ่อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ จ.ชลบุรี เมื่อเร็วๆนี้

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here