กรมโยธาฯ เตือนผู้ประกอบการโรงแรมแจ้งกรณีอาคารฝ่าฝืนข้อกำหนด ต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 9 กันยายน 2562 เท่านั้น

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562ที่ผ่านมา กรมโยธาธิการและผังเมือง ได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท 0706/11859 เรื่อง การปฎิบัติตามคำสั่งหัวหน้า คสช. ที่ 6/2562  เรื่อง มาตรการส่งเสริม และพัฒนามาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท ลงวันที่ 12 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 โดยระบุว่า ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการผังเมือง กฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารและกฎหมายว่าด้วยโรงแรมต้องแจ้งเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ในคำสั่งและต้องแจ้ง ภายในวันที่ 9 กันยายน 2562 เท่านั้น

พร้อมทั้งดำเนินการปรับปรุงระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัยให้เป็นไปตามข้อ 2 ของคำสั่งดังกล่าวจึงจะได้รับข้อยกเว้นโทษอาญาสำหรับความผิดตามกฎหมาย

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*