กนอ.จัดงาน CG Day ประจำปี 2562 ภายใต้แนวคิด“กนอ. สร้างสรรค์ ทันสมัย โปร่งใส ไม่ทุจริต”ชวนผู้บริหาร พนักงาน กนอ.ทั่วประเทศ ประกาศความพร้อมร่วมผลักดันองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านคอรัปชั่นปฏิบัติตามกฎหมาย รับผิดชอบต่อสังคมอย่างเคร่งครัด มุ่งมั่นยกระดับขับเคลื่อนการบริหารจัดการสู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นนำสู่มาตรฐานสากล และดึงความเชื่อมั่นจากนักลงทุน

 

กนอจัดงาน CG Day ปี62 นำองค์กรโปร่งใส ยกระดับสู่มาตรฐานสากลดึงความเชื่อมั่นนักลงทุน | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ
นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า กนอ.ในฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นกลไกของภาครัฐในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมได้มุ่งมั่นพัฒนาจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศเพื่อการเพิ่มมูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมและรองรับการประกอบกิจการในงานอุตสาหกรรรมใหนอยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ส่งเสริมสนับสนุนความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ควบคู่กับการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ประกอบการ ผู้พัฒนานิคมฯ ชุมชน ผู้ร่วมทุน หน่วยงานภาครัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมาอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น กนอ.จึงได้กำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี หรือ CG Day ขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ได้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “กนอ.สร้างสรรค์ ทันสมัย โปร่งใส ไม่ทุจริต” เพื่อตอกย้ำให้เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจชั้นนำของประเทศที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยการเปิดโอกาส ให้กับผู้บริหาร และ พนักงาน กนอ.ทั่วประเทศ ได้แสดงความสามารถและนำเสนอข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการกำกับดูแลกิจการที่ดีต่อองค์กรเพื่อสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ประพฤติปฏิบัติตน  อยู่บนความถูกต้องมีความพร้อมที่จะรับผิดชอบยึดมั่นในค่านิยมขององค์กร และจะพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีคุณธรรมสร้างความเจริญเติบโตให้แก่สังคม ชุมชน และประเทศชาติอย่างยั่งยืน

สำหรับนโยบายสำคัญในปีนี้ ประกอบด้วย

1.นโยบายด้านการบริหารและปฏิบัติงานอย่างเต็มศักยภาพ และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดทั้งในระบบการอนุมัติ อนุญาต ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมุ่งส่งเสริมให้พนักงานทุกคนที่ทำหน้าที่ในการให้บริการดังกล่าว                       พร้อมที่จะให้บริการอำนวยความสะดวกกับผู้ที่มาติดต่อทั้งผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไปตามหลักการที่ถูกต้องรวดเร็วและเป็นธรรม

2.นโยบายด้านการบริหารและปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่ง กนอ.ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับของ กนอ.ตลอดจนสถานประกอบการมีการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และ                 ความรับผิดชอบต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมา กนอ.ได้เปิดโอกาสให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ กนอ. ผู้แทนชุมชน ผู้แทนส่วนราชการ และสื่อมวลชนท้องถิ่น ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับดูแลสถานประกอบการในพื้นที่นิคมฯทุกแห่งทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวได้ส่งผลให้ กนอ. และสถานประกอบการต่างๆมีประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับให้กับสังคม ชุมชนสามารถอยู่ร่วมกับภาคอุตสาหกรรมได้เป็นอย่างดี

3.นโยบายปฏิบัติตนให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับกำหนด และมาตรการในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ การคอร์รัปชั่น การเรียกหรือรับสินบน โดยพนักงานจำต้องไม่กระทำการใดๆอันเป็นการทุจริต                  ต่อหน้าที่โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตลอดจนพร้อมที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมสุจริต ร่วมทำหน้าที่ตรวจสอบเฝ้าระวังการทุจริตในรูปแบบต่างๆ ซึ่งหากพบมีการทุจริตเกิดขึ้นให้แจ้งข้อมูลดังกล่าวต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อพิจารณาดำเนินการ ตามกระบวนการต่อไป

และ4.นโยบายในด้านการถ่ายทอดนโยบาย มาตรการ ระเบียบปฏิบัติในการป้องกันต่อต้านการทุจริตให้พนักงาน ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมในชุมชนโดยรวมให้ได้ทราบโดยทั่วกันอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายองค์กรการป้องกันต่อต้านการทุจริต และการเรียกหรือรับสินบนอย่างเป็นรูปธรรม

“ในปีนี้ ผู้บริหาร พนักงาน กนอ.ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจที่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีและเป็นองค์กรที่มีการต่อต้านคอรัปชั่น มีความโปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพร้อมยกระดับการบริหารจัดการองค์กรไปสู่มาตรฐานสากลที่เป็นอีกหนึ่งปัจจัยทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นตัดสินใจเข้ามาลงทุนในไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากปัจจัยด้านอื่นๆ เช่น ความชัดเจนการจัดตั้งรัฐบาล การทำสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ตลอดจนการมีสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พร้อมให้กับนักลงทุนทั้งด้านภาษีและไม่ใช่ภาษี”นางสาวสมจิณณ์ กล่าว

นางสาวสมจิณณ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมากนอ.ได้ให้ความสำคัญในเรื่องความโปร่งใสในการทำงาน แต่ในปีนี้ได้เน้นความเข้มข้นของมาตรการขึ้นมาเป็นพิเศษ ทั้งภายในองค์กรและผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้อง เพื่อให้รับทราบถึงความโปร่งใสในการทำงาน เป็นการสร้างวัฒนธรรม และจิตสำนึกให้กับคนรุ่นใหม่ให้ทำงานอย่างมีธรรมาภิบาล ซึ่งที่ผ่านมาก็มีการร้องเรียนเข้ามาบ้าง แต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมากนัก ซึ่งกนอ.ก็ตระหนักถึงและมีการปรับปรุงมาโดยตลอด

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here

*