คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติ ปรับผังโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน ผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่ – วัดพระเงิน) จำนวน 526 หน่วย เนื่องจากที่ดินบางส่วนของโครงการฯ ได้รับผลกระทบจากแนวเวนคืนที่ดินโครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์ – ศาลายา ของกรมทางหลวงชนบท

 

ดร.ธัชพล  กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง จังหวัดนนทบุรี (บางใหญ่ – วัดพระเงิน) เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา แต่เนื่องจากกรมทางหลวงชนบทจะดำเนินโครงการถนนต่อเชื่อมถนนนครอินทร์ – ศาลายา ซึ่งมีแนวถนนตัดผ่านโครงการดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อตัวอาคารที่จะพัฒนา ถนน พื้นที่ว่าง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการบางส่วน
ด้วยเหตนี้ การเคหะแห่งชาติจึงนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้การเคหะแห่งชาติปรับผังบริเวณโครงการดังกล่าว โดยยังคงรูปแบบตามเดิมกล่าวคือ จัดสร้างเป็นอาคารชุดสูง 5 ชั้น จำนวน 12 อาคาร รวม 526 หน่วย ขนาดห้อง 32 ตารางเมตร แต่มีการปรับลดขนาดของที่ดินลงจากเดิม 10.09 ไร่ เป็นจำนวน 9.95 ไร่ ต้นทุนโครงการลดลงจากเดิม 377.095 ล้านบาท เป็น 376.470 ล้านบาท ที่ตั้งโครงการอยู่บริวณซอยวัดพระเงิน ถนนกาญจนาภิเษก  ตำบลปลายบาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
“ ประชาชนที่สนใจโครงการนนทบุรี (บางใหญ่-วัดพระเงิน) มั่นใจได้ว่า โครงการนี้สามารถจัดสร้างได้ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี อย่างแน่นอน  ”  ดร.ธัชพล กล่าวท้าย