บตท. แถลงผลงานสิ้นปี2561กำไรสุทธิ 102  ล้านบาท สูงสุดนับตั้งแต่ก่อตั้งมา มุ่งสร้างดอกเบี้ยบ้านคงที่ช่วยคนไทยมีบ้านจากกลไก Securitization เชื่อมโยงตลาดทุน-ตลาดเงิน
 นางวสุกานต์  วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)  รัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ   สังกัดกระทรวงการคลัง  เปิดเผยผลงานภายหลังการประชุมคณะกรรมการบรรษัทฯ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562  ว่า ปี 2561 (มกราคม – ธันวาคม)  บตท. มีกำไรสุทธิ 102  ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.8 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้ว   เป็นปีที่ บตท. มีกำไรสูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งองค์กรมา ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานและการเร่งแก้ปัญหาหนี้  กำไรสุทธิส่วนหนึ่งมาจากการบริหารจัดการหนี้เชิงรุกโดยเร่งรัดกระบวนการติดตามการชำระหนี้อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับปรุงกระบวนการภายในเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non-Performing Loan : NPL)
นางวสุกานต์  วิศาลสวัสดิ์
ณ สิ้นปี 2561 บตท. มีสินทรัพย์ รวม  18,972  ล้านบาท BIS Ratio  เท่ากับ 11.42 % และมีตราสารหนี้ภายใต้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์คงค้างที่เป็นหุ้นกู้มีหลักประกัน จำนวน  12,507 ล้านบาท นอกจากนี้ บตท. ยังได้รับการคงอันดับเครดิตองค์กรและพันธบัตรไม่ด้อยสิทธิไม่มีหลักประกันของ บตท. รวมทั้งหุ้นกู้มีประกันตามโครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่ ระดับ AA-  ด้วยแนวโน้ม “Stable” หรือ“คงที่”  และได้รับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment หรือ ITA)  ในปี 2561 ที่ 93.13  เป็นอันดับที่ 7 จาก 54 รัฐวิสาหกิจ

ในปี 2561  บตท. ดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ “สร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน ไปพร้อมกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการภายใน” โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการกองสินเชื่อ โดยให้ความสำคัญกับการป้องกันความเสี่ยงจากคุณภาพสินเชื่อ และขยายฐานคู่ค้าไปถึงกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  และกลุ่มคู่ค้าที่มีศักยภาพอื่นๆ ภายใต้เงื่อนไขการจัดซื้อใหม่เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการแก้ไขหนี้และการบริหารจัดการ NPA  รวมถึงการรักษาฐานลูกค้าชั้นดีกับผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยคงที่ยาวสูงสุดถึง 10 ปี

นอกจากนี้ ได้พัฒนาช่องทางการบริการและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง  อาทิ การขยายช่องทางชำระผ่านแอปพลิเคชั่นธนาคาร  (Mobile Banking)   การบริการข้อมูลผ่าน Line@ เป็นต้น  ตลอดจนการพัฒนาบุคลากร และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) โดยลงนามความร่วมมือกับตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยมาเลเซีย (Cagamas Berhad) และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเสริมรากฐานของบุคลากร และสร้างความแข็งแกร่งขององค์กรให้ยั่งยืน