เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย” ประกาศเข้าซื้อกิจการของบริษัท โกลเด้นแลนด์” ด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer)

  • เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” (หรือที่รู้จักในชื่อเดิม ไทคอน) ประกาศเข้าซื้อกิจการของ โกลเด้นแลนด์ ด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 8.50 บาท โดยมีเงื่อนไขของการได้รับอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะจัดขึ้นประมาณวันที่ 7 พฤษภาคม 2562
  • การเข้าซื้อกิจการของโกลเด้นแลนด์ จะเพิ่มศักยภาพของบริษัท มุ่งสู่การสร้างแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร (Integrated Real Estate Platform) ที่ครอบคลุมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ อสังหาริมทรัพย์เชิงพาณิชยกรรม โครงการที่อยู่อาศัย ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องประเภทอื่น
  • ผสานความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของโกลเด้นแลนด์ และเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย จะสร้างความได้เปรียบด้านการแข่งขัน เสริมจุดแข็งที่เป็นเอกลักษณ์ พร้อมส่งต่อประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้

 

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ “FPT” (หรือที่รู้จักในชื่อเดิม ไทคอน)  ผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ประกาศมติคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องอนุมัติการเข้าซื้อกิจการของบริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ  “โกลเด้นแลนด์” ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ด้วยการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของกิจการโดยสมัครใจ (Voluntary Tender Offer) ในราคาเสนอซื้อหุ้นละ 8.50 บาท โดยมีเงื่อนไขของการได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะจัดขึ้นประมาณวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

ปัจจัยหลักและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการทำคำเสนอซื้อ

  • สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ FPT ในการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจเกี่ยวเนื่อง มุ่งสู่การสร้างแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร (Integrated Real Estate Platform) เพื่อเพิ่มศักยภาพของบริษัท
  • เพิ่มขีดความสามารถ และขยายธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว โดยการเข้าซื้อแพลตฟอร์มธุรกิจที่มีคุณภาพ ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชยกรรม
  • กระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ด้วยการบริหารสินทรัพย์หลากหลายประเภท ในหลายกลุ่มลูกค้ามากขึ้น (Diversification) และเพิ่มรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทอื่น
  • ยกระดับผลประกอบการและเพิ่มมูลค่าผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้น

 

การปรับเปลี่ยนทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่การเติบโตของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทยในครั้งนี้ นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การดำเนินการทำคำเสนอซื้อในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัท ในการก้าวสู่การเป็นผู้นำการพัฒนาและบริหารอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร (Integrated Real Estate Property Developer) โดย การผนวกรวมประสบการณ์ องค์ความรู้ และความเชี่ยวชาญของทั้งสององค์กร จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพของ FPT ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ ที่อยู่อาศัย และเชิงพาณิชยกรรม ตลอดจนธุรกิจเกี่ยวเนื่องประเภทอื่น ทำให้เราสามารถให้บริการที่ครอบคลุมทุกความต้องการและสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน และ ผู้ถือหุ้นของบริษัท นอกจากนี้องค์กรที่ใหญ่ขึ้นยังช่วยดึงดูดบุคคลากรที่มีคุณภาพซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตต่อไป

นายโสภณ ราชรักษา ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ฯ

 

ทั้งนี้ หากหลังการทำคำเสนอซื้อสำเร็จ และสามารถรวมโกลเด้นแลนด์เข้ามาอยู่ในกลุ่มธุรกิจของบริษัท จะทำให้ FPT มีภาพรวมรายได้กว่า 20,000 ล้านบาท และมีมูลค่าสินทรัพย์รวมกว่า 80,000 ล้านบาท พร้อมขยายขอบเขตธุรกิจไปสู่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชยกรรม โดยการผสานความร่วมมือและองค์ความรู้ต่างๆ จะเพิ่มศักยภาพของบริษัทในการพัฒนาเพิ่มมูลค่าที่ดินที่มีอยู่ ซึ่งรวมถึงที่ดินกว่า 4,300 ไร่บนถนนบางนา-ตราด ตลอดจนที่ดินพร้อมพัฒนาขนาดใหญ่อื่นๆ ในพื้นที่เขตโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC นอกจากนี้ FPT ยังสามารถรับรู้รายได้จากการดำเนินงาน และบริหารสินทรัพย์ของโกลเด้นแลนด์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นการสร้างผลตอบแทนแก่บริษัทได้ทันที

 

โกลเด้นแลนด์ เป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย  ที่ดำเนินธุรกิจพัฒนาต่อเนื่องทั้งด้านอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยและเชิงพาณิชยกรรม ภายใต้การดำเนินงานของทีมผู้บริหารมืออาชีพ โกลเด้นแลนด์มีรายได้เติบโตขึ้น 58 %  ตั้งแต่ปี  2556 และได้พัฒนาโครงการเชิงพาณิชย์บนทำเลยุทธ์ศาสตร์ใจกลางกรุงเทพฯ อาทิ  โครงการสามย่านมิตรทาวน์  โครงการเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ และโครงการสาทร สแควร์ ทั้งนี้ โกลเด้นแลนด์ยังถือครองสินทรัพย์ประเภทโรงแรมและเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ที่มีคุณภาพสูง อาทิ เมย์แฟร์ แมริออท เอ็กเซคคิวทีฟ อพาร์ทเม้นท์, เดอะ แอสคอท สาทร และ โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ กรุงเทพฯ โดยปัจจุบันมีโครงการที่อยู่อาศัย 41 โครงการในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียง และมีแผนเปิดโครงการใหม่อีก 25 โครงการรวมมูลค่ากว่า 26,000 ล้านบาทในปี 2562  

 

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ นายแสนผิน สุขี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ โกลเด้นแลนด์ ได้เปิดเผยแผนงาน ปี 2562  บริษัทได้ตั้งเป้าขายสำหรับธุรกิจที่อยู่อาศัย 34,000 ล้านบาท และเป้ารับรู้รายได้ที่ 19,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับปี 2561 ที่มียอดรับรู้รายได้ประมาณ 14,600 ล้านบาท แยกตามประเภทสินค้าจะมีสัดส่วน ของทาวน์โฮมสูงสุดที่ 51% ,บ้านเดี่ยว 26%, นีโอโฮม 18% และโครงการตา่งจังหวัด 5% มีแผนจัดซื้อที่ดินเพิ่มจำนวน 30 แปลง ในงบประมาณ 12,160 ล้านบาท

ส่วนแผนเปิดโครงการใหม่ทั้งปี 28 โครงการ มูลค่ารวม 33,000 ล้านบาท แบ่งเป็นทาวน์โฮม 13 โครงการ นีโอโฮม 4 โครงการ บ้านเดี่ยว 6 โครงการ และ โครงการต่างจังหวัดอีก 5 โครงการ

เกี่ยวกับ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือที่รู้จักในชื่อเดิมว่า ไทคอน ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชื่อย่อสัญลักษณ์การซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ “FPT” ปัจจุบันเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มี 4 ธุรกิจภายใต้การดำเนินงานดังนี้ ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Property) ธุรกิจดาต้าเซ็นเตอร์ขนาดใหญ่ (Data Centre) ธุรกิจสมาร์ทโซลูชั่น (Smart Solutions) และธุรกิจการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม (Township) นอกจากนี้ยังเป็นผู้สนับสนุนและผู้จัดการกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ และเป็นกองทรัสต์อุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประเทศไทย มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจในฐานะผู้นำการให้บริการสมาร์ทแพลตฟอร์มด้านอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภท

ข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู www.frasersproperty.co.th

 

เกี่ยวกับบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด

เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ลิมิเต็ด (“เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้” หรือ “กลุ่มบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้”) เป็นบริษัทข้ามชาติที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการเป็นเจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้บริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์หลากหลายประเภทแบบครบวงจร โดยมีมูลค่าทรัพย์สินรวมประมาณ 33,000 ล้านสิงคโปร์ดอลลาร์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

 

สินทรัพย์ของเฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย ศูนย์การค้าอาคารพาณิชย์ และบิสซิเนส พาร์ค รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ทางด้านโลจิสติกส์และอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศสิงคโปร์ ออสเตรเลีย ยุโรป จีน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเป็นเจ้าของ และ/หรือเป็นผู้บริหารจัดการเซอร์วิสอพาร์ตเมนท์และโรงแรมมากกว่า 80 แห่งในทวีปเอเชีย ออสเตรเลีย ยุโรป แอฟริกา รวมไปถึงภูมิภาคตะวันออกกลาง ทั้งนี้กลุ่มบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นเดียวกันในการส่งมอบประสบการณ์ที่มีคุณค่า และน่าจดจำให้แก่ลูกค้า และผู้ถือหุ้น โดยอาศัยความรู้ และความสามารถจากทุกตลาดและภาคอสังหาริมทรัพย์ เพื่อส่งมอบคุณค่าในสินทรัพย์ที่หลากหลายที่มีอยู่

 

นอกจากนี้เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ ยังเป็นผู้สนับสนุนกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์จำนวน 3 กอง และกองทรัสต์ สเตเปิ้ลอีกจำนวน 1 กอง (Stapled Trust) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ เฟรเซอร์ส เซ็นเตอร์พ้อยท์ ทรัสต์ (Frasers Centrepoint Trust) เฟรเซอร์ส คอมเมอร์เชียล ทรัสต์ (Frasers Commercial Trust) และเฟรเซอร์ส โลจิสติกส์ & อินดัสเทรียล ทรัสต์ (Frasers Logistics & Industrial Trust) ซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่มุ่งเน้นอสังหาริมทรัพย์ศูนย์การค้า อาคารพาณิชย์ และโลจิสติกส์และอุตสาหกรรมตามลำดับ ในขณะที่ เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ ทรัสต์ (Frasers Hospitality Trust) (ซึ่งเป็น Stapled Trust ประกอบไปด้วย เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ เรียล เอสเตท อินเวสต์เม้นท์ ทรัสต์ (Frasers Hospitality Real Estate Investment Trust) และ เฟรเซอร์ส ฮอสพิทัลลิตี้ บิซิเนส ทรัสต์ (Frasers Hospitality Business Trust)) เป็นกองทรัสต์ที่มุ่งเน้นอสังหาริมทรัพย์ด้านฮอสพิทัลลิตี้