รฟม. จัดงานสัมมนาการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Market Sounding) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต เผยเริ่มดำเนินการระยะที่ 1 กรอบวงเงินลงทุนโครงการกว่า 34,827 ล้านบาท 

เดินหน้าลงทุนระบบรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ตระยะแรกวงเงินกว่า 34 หมื่นลบ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน)

วันนี้ (11 มกราคม 2562 ) นายธีรพันธ์ เตชะศิรินุกูล รองผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (กลยุทธ์และแผน) หรือ รฟม.เป็นประธานเปิดงานสัมมนาการทดสอบความสนใจของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Market Sounding) โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต ณ ห้อง ฟอร์จูน ชั้น 3โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร

 

ในการสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุนโครงการ และรวบรวมข้อมูล ข้อคิดเห็น รวมถึงข้อเสนอแนะจากตัวแทนของภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ เพื่อนำไปประกอบการศึกษารูปแบบการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการที่เหมาะสมต่อไป โดยโครงการระบบขนส่งมวลขนจังหวัดภูเก็ตเป็นระบบรถไฟฟ้ารางเบา (LRT/Tram) แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ คือระยะที่ 1 ช่วงท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต – ห้าแยกฉลอง มีระยะทาง 41.7 กิโลเมตร และระยะที่ 2 ช่วงท่านุ่น – เมืองใหม่ ระยะทาง 16.8 กิโลเมตร

 เดินหน้าลงทุนระบบรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ตระยะแรกวงเงินกว่า 34 หมื่นลบ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

รฟม. จะเริ่มดำเนินการในระยะที่ 1 ก่อน มีจำนวนสถานีทั้งหมด 21 สถานี แบ่งเป็นสถานีระดับพื้นดิน 19 สถานี สถานียกระดับ 1 สถานี และสถานีใต้ดิน 1 สถานี  มีกรอบวงเงินลงทุนโครงการประมาณ 34,827.28 ล้านบาท (ลบ.)โดยกำหนดอัตราค่าโดยสารแบบตามระยะทาง สูงสุดประมาณ 100-137 บาทต่อเที่ยว โดยจากการวิเคราะห์โครงการ โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ตจะให้ผลตอบแทนการลงทุนทางเศรษฐศาสตร์ประมาณ ร้อยละ 12.51

เดินหน้าลงทุนระบบรถไฟฟ้ารางเบาภูเก็ตระยะแรกวงเงินกว่า 34 หมื่นลบ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

รูปแบบในการดำเนินการจะเป็นแบบการรวมลงทุน

รูปแบบของการรวมลงทุนของโครงการเป็นรูปแบบ  PPP  Net  Cost  ซึ่งเอกชนเป็นผู้รับผลประโยชนจากค่าโดยสารเป็นค่าตอบแทนจากการลงทุนและดำเนินการจัดแบ่งรายได้ให้แก่รัฐ ดังนี้

  • เอกชนเป็นผู้ลงทุนค่าก่อสร้างงานโยธาค่างานระบบรถไฟฟาและเครื่องกลค่าขบวนรถไฟฟ้า
  • เอกชนเป็นผู้ดำเนินการเดินรถและซ่อมบำรุง (O&M) และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเดินรถไฟฟาและซ่อมบำรุงตลอดระยะเวลาสัญญา
  • อกชนได้รับรายได้ค่าโดยสารเป็นค่าตอบแทนการลงทุนและอาจให้ผลตอบเทนแก่รัฐตามข้อตกลงร่วมกัน

 

แผนการดําเนินโครงการ : แผนการดําเนินงานโครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดภูเก็ต มีกิจกรรมหลักๆ เป็นดังนี้

  • เสนอขออนุมัติโครงการและคัดเลือกเอกเอกชน : ปี 2562
  • จัดกรรมสิทธิ์และก่อสร้างโครงการ : ปี 2563
  • จัดหาขบวนรถ : ปี 2565
  • เปิดให้บริการ : กันยายน 2566

*หมายเหตุ: ข้อมูลดังกล่าว อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากเป็นข้อมูล ณ วันที่  30 พฤศจิกายน 2561

 

ทั้งนี้ รฟม. ได้รับมอบหมายจากกระทรวงคมนาคมให้ดำเนินการในส่วนของการจัดเตรียมข้อมูลโครงการเพื่อนำเสนอขออนุมัติการดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรีตามขั้นตอนที่กำหนดในพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ซึ่ง รฟม. จะนำข้อมูลและข้อคิดเห็นจากงานสัมมนาฯ ไปประกอบการพิจารณารูปแบบการร่วมลงทุนโครงการ ขออนุมัติดำเนินโครงการและรูปแบบการลงทุน และจัดเตรียมเอกสารโครงการ  เพื่อคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนในงานด้านต่างๆ เช่น งานโยธา ระบบรถไฟฟ้า การเดินรถ งานบำรุงรักษา และงานให้บริการต่อไป โดยคาดว่าจะสามารถขออนุมัติดำเนินโครงการจากคณะรัฐมนตรีราวกลางปี 2562 เริ่มดำเนินการก่อสร้างภายในปี 2563 และสามารถเปิดให้บริการได้ภายในปี 2566

** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> เอกสารข้อมูลโครงการระบบรถไฟฟ้าภูเก็ต

** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> รฟม.คาดมิ.ย.2561นี้ลงนามสัญญาจ้างที่ปรึกษาโครงการระบบขนส่งมวลชนจ.ภูเก็ต