คณะรัฐมนตรี(ครม.)มีมติอนุมัติ งบรวมกว่า 2,728 ล้านบาทให้การเคหะแห่งชาติจัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 จำนวน 12 โครงการ รวม 3,365 หน่วย วงเงินลงทุน 2,612.883 ล้านบาท และอนุมัติการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 จังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) อีก 1 โครงการ วงเงินลงทุน 115.649 ล้านบาท

 

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (กคช.)กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายเสริมสร้างความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างโอกาสการเข้าถึงสวัสดิการสังคมด้านที่อยู่อาศัย และได้มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นหน่วยงานหลักในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย ตามแผนแม่บทการพัฒนาที่อยู่อาศัยระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) การเคหะแห่งชาติซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้จัดทำแผนเสริมสร้างความมั่นคงด้านการอยู่อาศัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนสามารถมีที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่รับภาระได้ ทั้งนี้เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดทำโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 จำนวน 12 โครงการ รวม 3,365 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 2,612.883 ล้านบาท

สำหรับโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัย ชุดที่ 2 ระยะที่ 1 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

1) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงสังคม ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ 670,000 – 850,000 บาท จำนวน 10 โครงการ รวม 3,094 หน่วย ได้แก่


2) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชนเชิงพาณิชย์ ราคาเริ่มต้น 1.8 – 2.2 ล้านบาท จำนวน 2 โครงการ รวม 271 หน่วย ได้แก่


นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรียังได้อนุมัติการจัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย ปี 2559 ระยะที่ 2 ได้แก่ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดเพชรบุรี (โพไร่หวาน) วงเงินลงทุน 115.649 ล้านบาท เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไป ที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ โดยจัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้น ซึ่งได้รับการออกแบบตามหลักอารยสถาปัตย์หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) ขนาดพื้นที่ 28 ตารางเมตร จำนวน 6 อาคาร รวม 246 หน่วย อัตราค่าเช่าเริ่มต้น 1,700 บาทต่อเดือน