SC ASSET  จัดแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี 2561  ร่วมแบ่งปันเพื่อสังคม

นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ  บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจำปี “SC Golf Charity 2018” โดยจับมือกับคู่ค้า ผู้รับเหมา สถาบันการเงิน  ผู้บริหารและพนักงาน ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สัมพันธภาพที่ดีและสนับสนุนสังคมแห่งการแบ่งปัน ซึ่งจะนำเงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายพร้อมกับเงินบริจาคสมทบ พร้อมส่งเสริมด้านการศึกษาเด็กและเยาวชนและด้านการแพทย์ ส่งมอบให้แด่ โครงการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนเพื่อเข้าสู่สังคมในศตวรรษที่21 โดยสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี และเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ คณะแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สนามกอล์ฟ อัลไพน์ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันก่อน