รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) หรือ แบงก์ชาติ  แจ้งประกาศขายทรัพย์สิน 1 รายการซึ่งเป็นที่ดินเปล่า โฉนดที่ดินเลขที่ 67056  อ.บางพลี (บางพลีใหญ่) จ.สมุทรปราการ เนื่อที่ 299-2-10 ไร่ โดยวิธีเชิญชวนทั่วไป

ผู้สนใจซื้อใบเสนอราคาได้ที่ส่วนพัสดุและบริการ ฝ่ายการบัญชีและพัสดุ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย อาคารอำนวยการและบริการ ชั้น 1 เลขที่ 18 หมู่ 2 ถนนบรมราชชนนี ตำบลขุนแก้ว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ในวันและเวลาทำการระหว่างวันที่ 14 กันยายน 2561 ถึง วันที่ 17 ตุลาคม 2561 นี้ ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันการเสนอราคาซื้อทรัพย์สินด้วย แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย “ธนาคารแห่งปนะเทศไทย” จำนวนเงิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ กำหนดเปิดซองในใบเสนอราคาในวันที่ 19 ตุลาคม 2561

** อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ >> AN_201840