“ตลาดต่อยอด”จับมือ “ไปรษณีย์ไทย”ตั้งศูนย์บริการรับส่งสินค้าครบวงจร-จุดรับส่งและกระจายสินค้าในพื้นที่โครงการ รวม 3 แห่ง หวังผลักดันให้ผู้ประกอบการไทยกว่า 200,000 ราย พัฒนาการค้า-ส่งออกระดับโลก ก้าวสู่การเป็นฮับธุรกิจโลจิสติกส์ครบวงจรของอาเซียน

 

 

นายโสมพัฒน์ ไตรโสรัส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ดำเนินงานและบริ หารโครงการตลาดต่อยอด เปิดเผยว่า ล่าสุดได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU)กับบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด(ปณท) ในการเปิดศูนย์บริการรับส่งสินค้าภายใน “โครงการตลาดต่อยอด เออีซี เทรด เซนเตอร์” (Tarad Tor Yod AEC Trade Center) และส่งเสริมให้โครงการ “ตลาดต่อยอด” เป็นศูนย์กลางด้านการส่งออกของภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง โดยไปรษณีย์ไทยจะเปิดจุดรับ-ส่งและกระจายสินค้าในพื้นที่ “ตลาดต่อยอด”ทั้งหมด 3 แห่งคือ เคาน์เตอร์บริการไปรษณีย์ 1 แห่ง และจุดพักเพื่อรวบรวมและเตรียมขนส่งสิ่งของเข้าสู่เส้นทางไปรษณีย์ จำนวน 2 แห่ง นอกจากนี้ ไปรษณีย์ไทย ยังได้ร่วมพัฒนาระบบต่างๆ รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่และวิ ทยากรมาบรรยายให้ความรู้เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ซื้อและผู้ขายภายในโครงการฯภายใต้มาตรฐานระดับสากล ซึ่งไปรษณีย์ไทยมีช่องทางและเครือข่ายครอบคลุมทั่วโลก

 

ทั้งนี้ “ตลาดต่อยอด” ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกลุ่มประเทศอาเซียนที่มีประชากรราว 640 ล้านคน ซึ่งประเทศไทยอยู่ในตำแหน่งที่ เป็น Strategic Location มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางด้ านการขนส่งสามารถกระจายสินค้าได้ทั่วภูมิภาคอาเซียน นับเป็นโอกาสอันดีในการช่วยส่งเสริม ให้เกิดการลงทุนของผู้ ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยที่ มีกว่า200,000 รายในปัจจุบัน

 

 

“โดยศูนย์ให้บริการของไปรษณีย์ ไทย ภายในโครงการตลาดต่อยอด ที่มีมาตรฐานระดับสากลและเส้นทางรับส่งสินค้าครอบคลุมทั่ วโลก จะสามารถช่วยอำนวยความสะดวกกั บผู้ประกอบการภายในตลาดต่อยอด และกลุ่มนักธุรกิจต่างชาติให้ เข้ามาแลกเปลี่ยนซื้อขายภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น รวมถึงความร่วมมือด้านการประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ และให้คำปรึกษาอันเป็นประโยชน์ ในการดำเนินธุรกิจ ตลอดจนจัดหาสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่ผู้ประกอบการไทย มุ่งเน้นสร้างการเติบโตทางธุรกิ จขยายการลงทุน เพิ่มศักยภาพด้านการส่งออกและกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในวงกว้างและสามารถแข่งขันในระดับประชาคมโลกได้อย่างมั่นคงและยั่ งยืน” นายโสมพัฒน์ กล่าว

 

ปัจจุบัน “ตลาดต่อยอด”มีความคืบหน้าด้านการก่อสร้างแล้ว90% คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการได้ในไตรมาส4/2561 นี้ โดยราคาสินค้าที่นำมาจำหน่ายจะเท่ากับตลาดค้าส่งในกรุงเทพฯ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับผู้ค้าในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอื่นๆได้เป็นอย่างมาก