ไรมอน แลนด์ฯ เตรียมเข้าซื้อสินทรัพย์ 2 โครงการคอนโดมิเนียมของเคพีเอ็น แลนด์ มูลค่ารวม1.57 พันล้านบาท พร้อมเปิดทางเข้าถือหุ้นในRML สัดส่วน 14.31% หวังต่อยอดโอกาสทางธุรกิจและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเตรียมเพิ่มทุนแบบ PP จำนวน 597 ล้านหุ้น ราคาหุ้น 1.80 บาท/หุ้น รองรับการซื้อสินทรัพย์จากเคพีเอ็นแลนด์

 

นายลี เช เชง เอเดรียนเอเดรียน ลี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน)หรือ RML แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ว่าด้อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด(มหาชน)หรือ  KPNL มูลค่า 1,574,600,000 บาท โดยจะชำระด้วยเงินสด 500 ล้านบาท และหุ้นเพิ่มทุนที่จะออกใหม่จำนวน 597 ล้านหุ้น เสนอขายให้กับนักลงทุนในวงจำกัด (PP) ที่ราคาหุ้นละ 1.80 บาท คิดเป็นมูลค่า 1,074,600,000 บาท ซึ่งจะส่งผลให้ KPNL เข้ามาถือหุ้นในบริษัทสัดส่วนร้อยละ 14.31

 

สำหรับทรัพย์สินของ KPNL ประกอบด้วย  (1) บริษัทย่อย 2 ที่เป็นเจ้าของโครงการ S19 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่24160,24161 เนื้อที่รวมทั้งสิ้นประมาณ 1 ไร่ 0 งาน 8 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ซอย19 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพมหานคร (“โครงการ S19”) และ (2) บริษัทย่อย 3 ที่เป็นเจ้าของโครงการ S28 ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่บนโฉนดเลขที่ 3041, 3042 เนื้อที่รวมทั้งสิ้น ประมาณ 2 ไร่ 0 งาน 16.4 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ถนนสุขุมวิท ซอย 28 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร (โครงการ S28)  โดยการเข้าทำรายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL นั้น KPNL ตกลงที่จะดำเนินการให้บริษัทย่อยที่ KPNL ถือหุ้นในจำนวนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทย่อยของ KPNL) โอนกิจการทั้งหมดของบริษัทย่อยดังกล่าวให้แก่บริษัท ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer:EBT)

 

 

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัท ยังอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย หลังจากนั้นให้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 4,268,262,367 ล้านบาท จากเดิม 3,666,573,847 ล้านบาท โดยออกหุ้นใหม่จำนวน 601.69 ล้านหุ้น พาร์หุ้นละ 1 บาท โดยจัดสรร 597 ล้านหุ้น ที่ราคาหุ้นละ 1.80 บาท  เพื่อชำระเป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนในการเข้าทำรายการลงทุนในทรัพย์สินของ KPNL โดยเป็นขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับบริษัทย่อยของ KPNL แต่ภายใต้กระบวนการ EBT จะทำให้ KPNL จะเป็นผู้ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนดังกล่าวในวันเดียวกันกับวันที่บริษัทย่อยของ KPNL ได้รับหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท  ซึ่งจะทำให้ KPNL เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 14.31 ส่วนหุ้นเพิ่มทุนที่เหลือจะใช้รองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (วอร์แรนต์) ทั้งนี้ กำหนดบริษัทวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 11 ตุลาคม 2561

 

สำหรับ KPNL เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่ม”ณรงค์เดช” โดยโครงการ S19 และโครงการ S28 ที่บริษัทจะเข้าลงทุนนั้น จะมีการพัฒนาเป็นโครงการคอนโดมิเนียม โดยมูลค่าโครงการ S19 ประมาณ 2,600 ล้านบาท และโครงการ S28 เป็นคอนโดฯ สูง 30 ชั้น มูลค่าประมาณ 5,100 ล้านบาท  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA) ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างกำไรให้กับบริษัทได้ในอนาคต โดยคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้เชิงพาณิชย์จากโครงการ S19 ได้ในปี 2565 เนื่องจากเป็นโครงการใหม่ที่ยังไม่ได้เริ่มสร้างและเสร็จสมบูรณ์ เช่นเดียวกันโครงการบนที่ดินในซอยสุขุมวิท 28

         

ขณะที่การได้พันธมิตรทางธุรกิจรายใหม่เข้ามานี้จะเป็นการต่อยอดธุรกิจของบริษัท และจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับบริษัท เนื่องจากพันธมิตรมีความชำนาญด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ โดยบริษัทมีความตั้งใจว่าจะพัฒนาโครงการร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการคอนโดมิเนียม และโครงการ mix-used ต่อไปในอนาคต