ยผจับมือ สผวางแผนรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯยผ.จับมือ สผ. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการวางแผนและพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

วันนี้ (1 มิถุนายน 2561) เวลา 10.00 น. นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง (ยผ.)กระทรวงมหาดไทย (มท.) และ นางรวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการวางแผนและพัฒนาเชิงพื้นที่ตามแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานและเชื่อมโยงการวางแผนและผังตามแนวทางการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เมืองและชุมชนในประเทศไทย นำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเชิงพื้นที่อย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับนานาชาติ ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ ชั้น 11 กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6

ยผจับมือ สผวางแผนรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ