PSH ยอดขายอสังหาฯQ12561 อยู่ที่กว่า12696 ล้านบาทลดลดลง 46  | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

พฤกษาฯแจงยอดขายไตรมาส 1/2561จากธุรกิจอสังหาฯ 12,696 ล้านบาท ลดลง 607 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ4.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กําไรสําหรับไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 862 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.3 ของรายได้รวม โดยบริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้นเท่ากับ 181 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 26.6

 

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ PSH ได้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

สําหรับผลประกอบการไตรมาส 1 /2561 ยังคงมาจากรายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก

PSH ยอดขายอสังหาฯQ12561 อยู่ที่กว่า12696 ล้านบาทลดลดลง 46  | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

ไตรมาส 1/2561 บริษัทมียอดขายจากธุรกิจอสังหาฯ 12,696 ล้านบาท ลดลง 607 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ4.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2560 โดยในไตรมาส 1/2561 มีการเปิดโครงการใหม่จํานวน 15 โครงการ มูลค่าโครงการเท่ากับ (Project value) 9,794 ล้านบาท เมื่อเทียบกับโครงการที่เปิดใหม่ในรอบเวลาเดียวกันของปี 2560 จํานวน 12โครงการ มูลค่าโครงการรวม (Project Value) เท่ากับ 12,175 ล้านบาท โดยยังคงเน้นที่การเปิดโครงการของกลุ่มทาวน์เฮ้าส์จํานวน 10 โครงการ มูลค่ารวม 5,053 ล้านบาท และบ้านเดี่ยวจํานวน 4 โครงการ รวมมูลค่า 4,233 ล้านบาท และโครงการอาคารชุดจํานวน 1 โครงการ มูลค่า 509 ล้านบาท

 

สําหรับไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมียอดขายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้น 244 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 สําหรับผลิตภัณฑ์ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด บริษัทมียอดขายลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจํานวน 359 ล้านบาท 493 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.0 และร้อยละ 8.3 ตามลําดับ

PSH ยอดขายอสังหาฯQ12561 อยู่ที่กว่า12696 ล้านบาทลดลดลง 46  | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

รายได้

สําหรับไตรมาส 1/2561 บริษัทมีรายได้ทั้งหมดมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 8,352 ล้านบาท และรายได้อื่น 16 ล้านบาท รวมรายได้เท่ากับ 8,368 ล้านบาท

PSH ยอดขายอสังหาฯQ12561 อยู่ที่กว่า12696 ล้านบาทลดลดลง 46  | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯ

สําหรับผลประกอบการรอบสามเดือนแรกของปี 2561 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ มีรายได้8,352 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 280 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์อาคารชุด 599 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.1 ส่วนหนึ่งเนื่องจากโครงการอาคารชุดใหม่ที่ถึงรอบในการโอนกรรมสิทธิ์ได้แก่โครงการพลัมคอนโด โชคชัย 4 และโครงการเดอะทรี สุขุมวิท 64 สําหรับรายได้จากโครงการทาวน์เฮ้าส์ลดลง 233 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.9 ส่วนรายได้จากโครงการบ้านเดี่ยวลดลง 78 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.8 และรายได้สําหรับโครงการต่างประเทศลดลง เนื่องจากโครงการโอนครบ 100% ในปี 2560 แล้วและบริษัทยังไม่มีแผนในการเปิดโครงการในต่างประเทศเพิ่ม

 

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกําไรสําหรับไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 862 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.3 ของรายได้รวม และกําไรสําหรับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน เท่ากับ 681 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของรายได้รวม โดยบริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้นเท่ากับ 181 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 26.6 มาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น 280 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.5 ในขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.3 จากการบริหารต้นทุนขายได้ดีขึ้น

PSH ยอดขายอสังหาฯQ12561 อยู่ที่กว่า12696 ล้านบาทลดลดลง 46  | Prop2Morrow บ้าน คอนโด ข่าวอสังหาฯณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 กลุ่มธุรกิจอสังหาฯ มีโครงการที่เริ่มเปิดขายและยังดําเนินงานอยู่ (Active Project)จํานวน 188 โครงการ มูลค่ารวมโครงการ (Total project value) 197,280 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  • ทาวน์เฮ้าส์จํานวน 117 โครงการ มูลค่ารวม 93,151 ล้านบาท
  • บ้านเดี่ยวจํานวน 48 โครงการ มูลค่ารวม 51,930 ล้านบาท
  • โครงการอาคารชุดของกลุ่มธุรกิจ Value จํานวน 18 โครงการ มูลค่ารวม 38,630 ล้านบาท
  • และโครงการอาคารชุดของกลุ่มธุรกิจ Premium จํานวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 13,569 ล้านบาท