พฤกษาฯแจงยอดขายไตรมาส 1/2561จากธุรกิจอสังหาฯ 12,696 ล้านบาท ลดลง 607 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ4.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กําไรสําหรับไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 862 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.3 ของรายได้รวม โดยบริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้นเท่ากับ 181 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 26.6

 

บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ PSH ได้แจงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

สําหรับผลประกอบการไตรมาส 1 /2561 ยังคงมาจากรายได้ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เป็นหลัก

ไตรมาส 1/2561 บริษัทมียอดขายจากธุรกิจอสังหาฯ 12,696 ล้านบาท ลดลง 607 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ4.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 1/2560 โดยในไตรมาส 1/2561 มีการเปิดโครงการใหม่จํานวน 15 โครงการ มูลค่าโครงการเท่ากับ (Project value) 9,794 ล้านบาท เมื่อเทียบกับโครงการที่เปิดใหม่ในรอบเวลาเดียวกันของปี 2560 จํานวน 12โครงการ มูลค่าโครงการรวม (Project Value) เท่ากับ 12,175 ล้านบาท โดยยังคงเน้นที่การเปิดโครงการของกลุ่มทาวน์เฮ้าส์จํานวน 10 โครงการ มูลค่ารวม 5,053 ล้านบาท และบ้านเดี่ยวจํานวน 4 โครงการ รวมมูลค่า 4,233 ล้านบาท และโครงการอาคารชุดจํานวน 1 โครงการ มูลค่า 509 ล้านบาท

 

สําหรับไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมียอดขายจากกลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านเดี่ยวเพิ่มขึ้น 244 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.0 สําหรับผลิตภัณฑ์ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารชุด บริษัทมียอดขายลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนจํานวน 359 ล้านบาท 493 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.0 และร้อยละ 8.3 ตามลําดับ

รายได้

สําหรับไตรมาส 1/2561 บริษัทมีรายได้ทั้งหมดมาจากกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ ประกอบด้วยรายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 8,352 ล้านบาท และรายได้อื่น 16 ล้านบาท รวมรายได้เท่ากับ 8,368 ล้านบาท

สําหรับผลประกอบการรอบสามเดือนแรกของปี 2561 ภาพรวมกลุ่มธุรกิจอสังหาฯ มีรายได้8,352 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 280 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการเพิ่มขึ้นจากผลิตภัณฑ์อาคารชุด 599 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 49.1 ส่วนหนึ่งเนื่องจากโครงการอาคารชุดใหม่ที่ถึงรอบในการโอนกรรมสิทธิ์ได้แก่โครงการพลัมคอนโด โชคชัย 4 และโครงการเดอะทรี สุขุมวิท 64 สําหรับรายได้จากโครงการทาวน์เฮ้าส์ลดลง 233 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.9 ส่วนรายได้จากโครงการบ้านเดี่ยวลดลง 78 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.8 และรายได้สําหรับโครงการต่างประเทศลดลง เนื่องจากโครงการโอนครบ 100% ในปี 2560 แล้วและบริษัทยังไม่มีแผนในการเปิดโครงการในต่างประเทศเพิ่ม

 

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกําไรสําหรับไตรมาส 1/2561 เท่ากับ 862 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10.3 ของรายได้รวม และกําไรสําหรับรอบระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน เท่ากับ 681 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.4 ของรายได้รวม โดยบริษัทมีกําไรเพิ่มขึ้นเท่ากับ 181 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 26.6 มาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น 280 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.5 ในขณะที่ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 1.3 จากการบริหารต้นทุนขายได้ดีขึ้น

 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 กลุ่มธุรกิจอสังหาฯ มีโครงการที่เริ่มเปิดขายและยังดําเนินงานอยู่ (Active Project)จํานวน 188 โครงการ มูลค่ารวมโครงการ (Total project value) 197,280 ล้านบาท แบ่งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ ดังนี้

  • ทาวน์เฮ้าส์จํานวน 117 โครงการ มูลค่ารวม 93,151 ล้านบาท
  • บ้านเดี่ยวจํานวน 48 โครงการ มูลค่ารวม 51,930 ล้านบาท
  • โครงการอาคารชุดของกลุ่มธุรกิจ Value จํานวน 18 โครงการ มูลค่ารวม 38,630 ล้านบาท
  • และโครงการอาคารชุดของกลุ่มธุรกิจ Premium จํานวน 5 โครงการ มูลค่ารวม 13,569 ล้านบาท